Text Size

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา

ภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง
Department of Urban

วิสัยทัศน์

ภาควิชาที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเวชศาสตร์เขตเมือง  สามารถชี้นำสังคม และเป็นแหล่งภูมิปัญญาแห่งมหานคร

พันธกิจ 

  • มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ  มีความรู้และมีทักษะในการบริหารจัดการสุขภาพในเขตเมืองตามมาตรฐานสากล  และมีธรรมาภิบาล
  • ให้บริการวิชาการ  การจัดการความรู้  สร้างผลงานวิจัยเพื่อชี้นำการบริหารจัดการสุขภาพในเขตเมือง ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลัยต่างๆ  องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  รวมถึงชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
  • ธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  และภูมิปัญญาแห่งท้องถิ่น
  • ปฏิบัติภารกิจต่างๆตามที่มหาวิทยาลัยและคณะฯมอบหมาย