Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา

ภาควิชาเวชศาสตร์เขตเมือง
Department of Urban

วิสัยทัศน์

ภาควิชาที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเวชศาสตร์เขตเมือง  สามารถชี้นำสังคม และเป็นแหล่งภูมิปัญญาแห่งมหานคร

พันธกิจ 

 • มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีจิตสาธารณะ  มีความรู้และมีทักษะในการบริหารจัดการสุขภาพในเขตเมืองตามมาตรฐานสากล  และมีธรรมาภิบาล
 • ให้บริการวิชาการ  การจัดการความรู้  สร้างผลงานวิจัยเพื่อชี้นำการบริหารจัดการสุขภาพในเขตเมือง ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่  ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร  มหาวิทยาลัยต่างๆ  องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  รวมถึงชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
 • ธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  และภูมิปัญญาแห่งท้องถิ่น
 • ปฏิบัติภารกิจต่างๆตามที่มหาวิทยาลัยและคณะฯมอบหมาย