Text Size
  • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
    โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
  • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
    คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
  • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
    ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
  • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
    ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
  • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
    คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
  • 1 ตุลาคม
    1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
  • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
    ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

ด้านบุคลากร

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Department of Obstetrics and Gynecology

บุคลากรอาจารย์แพทย์ภาควิชา

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นายพงษ์ธร วิโรจน์ชัยวงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
2 นายไพบูลย์ เจริญชัยนนท์ อาจารย์
3 นายเกษมสิษฐ์ แก้วเกียรติคุณ อาจารย์
4 นายพสุวัฒน์ คงศีล นายแพทย์ชำนาญการ
5 นายสุรวุฒิ ลีฬหะกร นายแพทย์เชี่ยวชาญ
6 ร.อ.หญิงเถาวลัย ถาวรามร นายแพทย์เชี่ยวชาญ
7 นางสาวินี รัชชานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
8 รศ.ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล อาจารย์
9 น.ส.บุษบา วิริยะสิริเวช อาจารย์
10 ร.อ.หญิงชาดากานต์ ผโลประการ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
11 นายกมล ภัทราดูลย์ อาจารย์
12 นายจักรพันธ์ ขุนณรงค์ อาจารย์
13 นายสมนิมิตร เหลืองรัศมีรุ่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
14 น.ส.อริณภรณ์ อิ่มฤทัยเจริญโชค อาจารย์
15 น.ส.รัชดาวรรณ สุขลิ้ม อาจารย์
16 นายสุนำโชค ศรีใจพระเจริญ นายแพทย์ชำนาญการ
17 นายพัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย นายแพทย์ชำนาญการ
18 น.ส.สิริสุข อุ่ยตระกูล อาจารย์
19 น.ส.อัจจิมา สูงสถิตานนท์ อาจารย์
20 นายวรพจน์ เชาวะวณิช อาจารย์
21 ผศ.ณัฐพร  จันทร์ดียิ่ง อาจารย์
22 น.ส.ฐิติมา จิระสวัสดิ์ อาจารย์
23 น.ส.พาวรรณ ลิ้มวรพิทักษ์ อาจารย์

 บุคลากรนักเทคนิค/วิทยาศาสตร์

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นางจิรวัฒนา มโนเลิศเทวัญ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการ
(ด้านบริการทางวิชาการ)
2 น.ส.พรพรหม พรหมรุ่งเรือง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติการ
(ด้านบริการทางวิชาการ)

บุคลากรสายสนับสนุน 

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 น.ส.อรุณวรรณ เทศะแพทย์ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
2 นางพัชรีภรณ์ ลอยแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
3 นางกัญญารัตน์ ภู่หนู พนักงานทั่วไป
4 นางกมลพรรณ ภาพสุวรรณ พนักงานทั่วไป
5 นางอัญชัญ มีเทศ พนักงานทั่วไป