Text Size

ประวัติภาควิชา

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Department of Obstetrics and Gynecology

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  เป็นหน่วยงานสังกัด  คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งเปลี่ยนจาก สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เดิมใช้ชื่อว่ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม สังกัดวชิรพยาบาล เมื่อมีการรวมวชิรพยาบาล กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร เป็นคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2541 จึงเปลี่ยนเป็นภาควิชาฯ

ภาควิชาฯ มีประสบการณ์ยาวนานในการเป็นที่ฝึกอบรมของแพทย์ฝึกหัด และในปีพ.ศ. 2525 เริ่มมีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และเมื่อมีการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ. 2528 โดยใช้วชิรพยาบาลเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนระดับคลินิก ภาควิชาฯก็มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในวิชาสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2535 สำนักการแพทย์ ได้จัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครขึ้นมา และได้ใช้วชิรพยาบาลเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนระดับคลินิก ซึ่งภาควิชาฯได้รับนักศึกษาแพทย์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครขึ้นเรียนในชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน ในปีการศึกษา 2539 ซึ่งขณะนั้นมีนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมศึกษาอยู่ด้วยชั้นปีละ 80 คน ต่อมาปี พ.ศ.2546 ทางมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒเริ่มลดนักศึกษาแพทย์ที่ส่งมาเรียนที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล จนกระทั่งหมดในปีการศึกษา 2550 

ในส่วนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลจากเดิมรับนักศึกษาปีละ 30 คน ได้เพิ่มจำนวนเป็น 60 คน ในปีการศึกษา 2547 และ 80 คนในปีการศึกษา 2548 จนถึงปัจจุบันตามนโยบายการผลิตแพทย์เพิ่มของรัฐบาล