Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
Department of Obstetrics and Gynecology

ปรัชญา

สพเพส° ชีวิต° ปิย° (สัพเพสัง ชีวิตตัง ปิยัง)  “ชีวิต เป็นที่รักของทุกคน"

ปณิธาน (Philosophy)

สืบพระราชปณิธาน ล้นเกล้ารัชการที่ 6 “เพื่อสุขภาพประชาชนชาวไทย"

ค่านิยม (Core value)

“ We are VAJIRA”

วิสัยทัศน์

“ภาควิชาชั้นนำ ที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา วิจัย วิชาการและการพัฒนาคุณภาพบริการ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภัย เป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของสตรี"

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาและฝึกอบรม แพทย์ก่อนปริญญาและแพทย์ประจำบ้าน สาขาหลัก/ต่อยอดด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เพื่อตอบสนองการผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคตในด้านโรคและสุขภาพของสตรี
 2. สร้างงานวิจัยและผลิตองค์ความรู้ ด้านสูติ-นรีเวช เพื่อตอบสนองการเรียนการสอน การบริการ  การสร้างเสริมสุขสตรีและอนามัยการเจริญพันธุ์และเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของคณะฯด้านเวชศาสตร์เขตเมือง
 3. พัฒนาคุณภาพบริการ สุขภาพด้านสูติ-นรีเวช ให้ได้มาตรฐาน น่าประทับใจ ปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา และฟื้นฟูสุขภาพและเป็นฐานสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพทั้งในระดับก่อนและหลังปริญญา
 4. ส่งเสริมและธำรงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ขององค์กร ชาติและสากล เพื่อให้เกิดสุนทรีย์ความสุขและสามัคคีของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับภาควิชา
 5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมภิบาล เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพบริการ การศึกษา การวิจัย การสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ น่าทำงาน เอื้อต่อการธำรงรักษาบุคลากรและการสร้างผลิตภาพในระดับสูง

ความท้าทาย

 1. ด้านการจัดการศึกษา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โดยใช้แนวคิดและกระบวนการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ได้บัณฑิตแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ทักษะ พื้นฐาน และความสามารถอื่นๆ อย่างเพียงพอ ที่จะตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างเหมาะสมในด้านโรคและสุขภาพสตรี ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 2. การผลิตผลงานวิจัยและวิชาการด้านสูติ-นรีเวช แบบมุ้งเน้น (Focus) เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สร้างความเข้มแข็งขององค์กรและบรรลุเอกลักษณ์ด้านเวชศาสตร์เขตเมือง
 3. การจัดการบริการสุขภาพสตรี ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีละบริการระดับ   ตติยภูมิ ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน นำมาซึ่งชื่อเสียงและรายได้ พร้อมรองรับต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับก่อนและหลังปริญญา
 4. การบริหารจัดการองค์กร อย่างเข้มแข็งมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ด้วยมีการใช้ข้อมูลจริง การทำงานเป็นทีม และการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
 5. การสรรหา ธำรงรักษาและเสริมสร้าง อาจารย์และบุคลากรที่มีสมรรถนะและผลิตภาพสูง เพื่อความเข้มแข็งของภาควิชา

เป้าประสงค์

 1. นักศึกษาแพทย์ มีความรู้และทักษะทางด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ในระดับดีเยี่ยม มีเจตคติและบุคลิกภาพเหมาะสม พร้อมที่จะเป็นแพทย์ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้นำ
 2. แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านสาขาต่อยอด มีความรู้และทักษะทางด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ในระดับดีเยี่ยม มีเจตคติและบุคลิกภาพเหมาะสม พร้อมที่จะเป็นสูติ-นรีแพทย์ / แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่ดี มีคุณธรรม/จริยธรรม และความเป็นผู้นำ
 3. ผลงานวิจัยและวิชาการ มีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับทั้งระดับชาติและสากล สนับสนุนต่อการพัฒนาการเรียน การสอน การบริการทางด้านสูติ-นรีเวชและการสร้างเสริมสุขภาพสตรี รวมทั้งการสร้างเอกลักษณ์ด้านเวชศาสตร์เขตเมือง
 4. บริการสุขภาพด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและปลอดภัย โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
 5. การบริหารจัดการภาควิชาและหน่วยงาน เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
 6. บุคลากร มีเพียงพอ รักและผูกพันกับองค์กร มีสรรถนะและผลิตภาพสูง