Text Size

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

"ขณะนี้ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชอยู่ระหว่างการขอรับการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)
ซึ่งจะมีผลเฉพาะนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป เป็นการจัดการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชตลอด ๖ ปีการศึกษา"

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปัจจุบันที่ใช้เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดผลการเรียนรู้ (learning outcomes) จำนวน 6 ด้าน ได้แก่

 1. คุณธรรม จริยธรรม
  • การรักษาเกียรติและธำรงคุณค่าแห่งวิชาชีพ
   • มีบุคลิกภาพอันเป็นที่น่าศรัทธา
   • ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อการนัดหมาย
   • มีคุณธรรม และจริยธรรมที่เหมาะสมต่อวิชาชีพแพทย์
   • ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและวิชาชีพ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ป่วยและสังคม
   • รับผิดชอบต่อผู้ป่วยและงานที่ได้รับมอบหมาย
  • การคำนึงถึงผู้ป่วย
   • คำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ
   • ให้ความจริงแก่ผู้ป่วย รักษาความลับ และเคารพในสิทธิของผู้ป่วย
   • ปกป้องและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย
  • การคุ้มครองและรับผิดชอบต่อสังคม
   • แสดงเจตคติที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกระดับ
   • เข้าใจความต้องการและข้อจำกัด โดยไม่แบ่งแยกในบริบทของเชื้อชาติ ศาสนา อายุ และเพศ
   • มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 2. ความรู้  มีความรู้ความเข้าใจในด้าน
  • มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
  • มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อื่น ๆ
 3. ทักษะทางปัญญา
  • การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
   กำหนดความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง วางแผนและแสวงหาวิธีการสร้างและพัฒนาความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพงาน
  • การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการใช้เหตุผลทางคลินิก
   มีวิจารณญาณในการประเมินข้อมูลด้วยหลักการของวิทยาการระบาดคลินิกและเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ และประยุกต์ความรู้ เทคโนโลยี และทักษะใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
  • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ดำรงตนเป็นแบบอย่างและเป็นพลเมืองดีของสังคม
  • มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ
  • สื่อสารกับผู้ป่วย และผู้เกี่ยวข้องทั้งการฟัง การพูด และการเขียน
  • ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
  • ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. ทักษะทางคลินิก
  • ตั้งสมมติฐาน และวินิจฉัยโรคจากการถามประวัติ  และการตรวจร่างกาย
  • เลือกใช้วิธีการตรวจโดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  • ทำหัตถการและใช้เครื่องมือในการตรวจวินิจฉัยและบริบาลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
  • บริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม
  • บริบาลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพรวมทั้งปรึกษาผู้ที่มีความรู้ความชำนาญกว่าได้อย่างเหมาะสม

 

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว บัณฑิตแพทย์พึงสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 5 ด้านตามแบบ The Five-star Doctor ขององค์การอนามัยโลกได้ ประกอบด้วย

 1. บัณฑิตแพทย์เป็นผู้บริบาล
  เป็นผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขที่ตระหนักถึงความต้องการของผู้ป่วยรอบด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ประพฤติตามคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ โดยคำนึงถึงมิติด้านสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูสภาพในลักษณะบูรณาการและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดคุณภาพ
 2. บัณฑิตแพทย์เป็นผู้มีทักษะในการตัดสินใจ
  สามารถประเมินและตัดสินโดยคำนึงถึงประสิทธิผลและต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในการดูแลรักษาภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัด
 3. บัณฑิตแพทย์เป็นผู้มีทักษะในการสื่อสาร
  มีทักษะในการโน้มน้าว ชักชวนให้บุคคล ครอบครัว และชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำรงชีวิตทั้งด้านอาหาร การพักผ่อน การลดปัจจัยเสี่ยงและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 4. บัณฑิตแพทย์เป็นผู้นำชุมชน
  สามารถค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน รู้ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลด้านกายภาพและสภาพสังคมของชุมชน มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสุขภาพชุมชน
 5. บัณฑิตแพทย์เป็นผู้จัดการ
  มีทักษะในการประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล สามารถทำงานเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพร่วมกับบุคลากรด้านสาธารณสุขและด้านอื่น สามารถบูรณาการกระบวนการดูแลสุขภาพเข้ากับกระบวนการทางสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านสุขภาพและด้านสังคม

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดหลักสูตรโดยย่อ

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  แพทยศาสตรบัณฑิต Doctor of Medicine Programme

 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) Doctor of Medicine (M.D.)

 3. วิชาเอก
  ไม่มี

 4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียน
  ตลอดหลักสูตร 257 หน่วยกิต

 5. สถานที่จัดการเรียนการสอน
  • ชั้นปีที่ 1 ศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม
  • ชั้นปีที่ 2 ศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
  • ชั้นปีที่ 3 – 6 ศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 6. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. ปรัชญาของหลักสูตร
   ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม โดยเน้นด้านเวชศาสตร์เขตเมือง มีสำนึกต่อสังคม
  2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   เมื่อนักศึกษาจบเป็นบัณฑิตแล้วสามารถ
   • บริบาลผู้ป่วยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานแบบองค์รวมทั้งในมิติ
    • ร่างกาย  จิตใจ  สังคม และปัญญา (จิตวิญญาณ)
    • ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  รักษา และฟื้นฟูสภาพ
    • ระดับบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน
   • แสดงพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
   • แสดงความรู้ความสามารถด้านเวชศาสตร์เขตเมือง
   • ประพฤติตนเป็นแบบอย่างและเป็นพลเมืองดีของสังคม
   • แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

 7. ระบบการจัดการศึกษา
  • ระบบ
   แบ่งเป็น 2 ระบบ ได้แก่
   • ระบบการศึกษาแบบทวิภาค ในชั้นปีที่ 1 – 3  (ระดับเตรียมแพทย์และปรีคลินิก) แต่ละภาคการศึกษา ใช้เวลาศึกษาประมาณ 15 – 16 สัปดาห์  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
   • ระบบการศึกษาแบบหมุนเวียน ในชั้นปีที่ 4 – 6 (ระดับคลินิก)
  • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
   • มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปีที่ 1 – 3
  • การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
   • ไม่มี

 8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยในกรณีสอบรับตรงผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
  • เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในกรณีสอบระบบรับตรงโควต้าของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 9. แผนการรับนักศึกษา
  รับปีละ 80  คน

 10. หลักสูตร

  - จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  257 หน่วยกิต
  - โครงสร้างหลักสูตร  จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ปรากฏ ดังนี้
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต

  * กลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด 16 หน่วยกิต

  - รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ในชั้นปีที่๑ 7 หน่วยกิต
  - รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาในชั้นปีที่๑  9 หน่วยกิต

  + วิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
  + วิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต

  * กลุ่มวิชาเลือกที่หลักสูตรกำหนดไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต

  - รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต
     (ส่วนที่จัดเป็นวิชาศึกษาทั่วไป)
  - รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ในชั้นปีที่๒ 2 หน่วยกิต
  - รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ในชั้นปีที่๓ 2 หน่วยกิต
  - รายวิชา เวชจริยศาสตร์ในชั้นปีที่๔ 2 หน่วยกิต

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 213  หน่วยกิต

  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 18 หน่วยกิต
    (ส่วนที่จัดเป็นพื้นฐานวิชาชีพ)
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน

  +รายวิชาพื้นฐานปรีคลินิก 44 หน่วยกิต
  +รายวิชาพื้นฐานคลินิก 16 หน่วยกิต
  +รายวิชาชีพ (บังคับทางคลินิก) 135 หน่วยกิต

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 14  หน่วยกิต

  - เลือกเสรี 6 หน่วยกิต
  - เลือกทางคลินิก 8 หน่วยกิต

 11. แผนการศึกษา
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วทคม
SCCH
๑๑๑
111
เคมีทั่วไป
General Chemistry
๓(๓–๐–๖)
วทคม
SCCH
๑๑๙
119
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
๑(๐–๓–๑)
วทฟส
SCPY
๑๕๓
153
ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Basic Physics for Medical Science
๒(๒–๐–๔)
วทฟส
SCPY
๑๑๐
110
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics Laboratory
๑(๐–๒–๑)
วทคณ
SCMA
๑๖๔
164
แคลคูลัสสั้นและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Calculus and Systems of Ordinary Differential Equations
๓(๓–๐–๖)
วทชว
SCBI
๑๑๓
113
ชีววิทยาสาระสำคัญ
Essential Biology
๒(๒–๐–๔)
วทชว
SCBI
๑๐๒
102
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑
Biology Laboratory I
๑(๐–๓–๑)
ศศภอ
LAEN
๑๐๓ – ๑๐๖
103 - 106
ภาษาอังกฤษระดับ ๑ – ๔
English Level 1 – 4
๓(๒–๒–๕)
มมศท
MUGE
๑๐๑*
101
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development
๒(๑–๒–๓)
มมศท
MUGE
๑๐๒*
102
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
Social Studies for Human Development
๓(๒–๒–๕)
มมศท
MUGE
๑๐๓*
103
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
Arts and Science for Human Development
0
ศศภท
LATH
๑๐๐*
100
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Arts of Using Thai Language in Communication
0
กววม
BMUM
๑๐๑
101
วิชาเลือกเสรี (บทนำทางเวชศาสตร์เขตเมือง)
Student-selected modules (Introduction to Urban Medicine)
๑(๑-๒-๓)
    รวมหน่วยกิต ๒๒
ปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วทคม
SCCH
๑๒๒
122
เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
๓(๓-๐-๖)
วทคม
SCCH
๑๑๙*
119
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
๑(๐–๓–๑)
วทฟส
SCPY
๑๕๔
154
ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Physics for Medical Science
๓(๓-๐-๖)
วทคณ
SCMA
๑๘๑
181
สถิติศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Statistics for Medical Science
๒(๒-๐-๔)
วทคร
SCID
๑๔๑
141
กระบวนการชีวิต : จากโมเลกุลสู่เซลล์
Living Processes : From Molecules to Cells
๓(๓-๐-๖)
วทคร
SCID
๑๔๒
142
ปฏิบัติการกระบวนการชีวิต
Laboratory in Living Process
๑(๐-๓-๐)
วทคร
SCID
๑๑๑
111
เทคนิคการเรียนรู้
Learning Techniques
๑(๑-๐-๒)
ศศภอ
LAEN
๑๐๔ – ๑๐๖
104 – 106
ภาษาอังกฤษระดับ ๒ – ๔
English Level 2 - 4
๓(๒-๒-๕)
มมศท
MUGE
๑๐๑*
101
การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development
๒(๑–๒–๓)
มมศท
MUGE
๑๐๒*
102
สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์
Social Studies for Human Development
๓(๒–๒–๕)
มมศท
MUGE
๑๐๓*
103
ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์
Arts and Sciences for Human Development
๒(๑-๒-๓)
ศศภท
LATH
๑๐๐*
100
ศิลปการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Art of Using Thai Language in Communication
๓(๒-๒-๕)
    วิชาเลือกเสรี
Student-selected modules
    รวมหน่วยกิต ๒๒
    รวม ๒ ภาคการศึกษา ๔๔

* รายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษา แต่ลงทะเบียนภาคใดภาคหนึ่ง

 

ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วทคร
SCID
๒๔๑
241
โครงสร้างและการพัฒนาของร่างกายมนุษย์ ๑
Structure and Development of Human Body I
๒(๑-๒-๓)
วทคร
SCID
๒๔๒
242
โครงสร้างและการพัฒนาของร่างกายมนุษย์ ๒
Structure and Development of Human Body II
๓(๑-๔-๔)
วทคร
SCID
๒๔๓
243
โครงสร้างและการพัฒนาของร่างกายมนุษย์ ๓
Structure and Development of Human Body III
๒(๑-๒-๓)
วทคร
SCID
๒๔๖
246
เวชศาสตร์ระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นพื้นฐาน
Basic Cell and Molecular Medicine
๓(๒-๒-๕)
วทคร
SCID
๒๕๑
251
ประสาทวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑
Medical Neuroscience 1
๔(๒-๔-๖)
วทคร
SCID
๒๕๒
252
ประสาทวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒
Medical Neuroscience II
๒(๒-๐-๔)
    วิชาศึกษาทั่วไป (สังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์)
General Education (Social Sciences and Humanities)
    รวมหน่วยกิต ๑๘
ปีที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
วทคร
SCID
๒๔๔
244
โครงสร้างและพัฒนาการของร่างกายมนุษย์ ๔
Structure and Development of Human Body IV
๓(๑-๔-๔)
วทคร
SCID
๒๔๕
245
โครงสร้างและพัฒนาการของร่างกายมนุษย์ ๕
Structure and Development of Human Body V
๒(๑-๒-๓)
วทคร
SCID
๒๔๗
247
หลักการใช้ยารักษาโรค
Principles of Pharmacotherapeutics
๔(๓-๒-๗)
วทคร
SCID
๒๖๑
261
ระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ ๑
Functional Systems of Human Body 1
๓(๒-๒-๕)
วทคร
SCID
๒๖๒
262
ระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ ๒
Functional Systems of Human Body 2
๔(๓-๒-๗)
กววป
BMPV
๒๐๑
201
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
Preventive and Social Medicine
๑(๑-๐-๒)
กววป
BMPV
๒๘๑
281
เวชศาสตร์ป้องกันและสังคมภาคปฏิบัติ
Fieldwork in Preventive and Social Medicine
๑(๐-๓-๑)
    รวมหน่วยกิต ๑๘
    รวม ๒ ภาคการศึกษา ๓๖

 

  ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กววป
BMPV
๓๒๑
321
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ๑*
Family and Community Medicine I
๓(๒-๓-๕)
กวคร
BMID
๓๐๒
302
เวชพันธุศาสตร์
Genetics in Medicine
๒(๒-๐-๔)
Xxxx
xxxx
Xxx
xxx
วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน
Basic Immunology
๒(๒-๐-๔)
Xxxx
xxxx
Xxx
xxx
วิทยาภูมิคุ้มกันคลินิกและโรคติดเชื้อไวรัส
Clinical Immunology and Viral Diseases
๒(๒-๐-๔)
กวคร
BMID
๓๒๘
328
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ๑
Medical Microbiology I
๔(๓-๒-๗)
Xxxx
xxxx
Xxx
xxx
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
Medical Parasitology
๒(๑-๒-๓)
    วิชาศึกษาทั่วไป (สังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์)
General Education (Social Sciences and Humanities)
    รวมหน่วยกิต ๑๗
ปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กวพก
BMAP
๓๒๑
321
พยาธิวิทยากายวิภาคตามระบบ
Systematic Anatomical Pathology
๕(๓-๖-๘)
กวพค
BMCP
๓๒๒
322
พยาธิวิทยาคลินิก
Clinical Pathology
๓(๒-๓-๕)
กววป
BMPV
๓๒๑
321
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ๑*
Family and Community Medicine I
0
กวอย
BMID
๓๐๑
301
เวชศาสตร์ขั้นแนะนำ
Introduction to Medicine
๒(๒-๐-๔)
กวอย
BMID
๓๑๒
312
ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์
Clinical Experience in Medicine
๑(๐-๓-๑)
    วิชาเลือกเสรี
Student-selected modules
    รวมหน่วยกิต ๑๕
    รวม ๒ ภาคการศึกษา ๓๒

 

ปีที่ ๔* 
รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กวจว
BMPC
๔๐๑
401
จิตเวชศาสตร์
Psychiatry
๒(๒-๐-๔)
กวจว
BMPC
๔๑๒
412
ประสบการณ์คลินิกทางจิตเวชศาสตร์ ๑
Clinical Experience in Psychiatry I
๒(๐-๖-๒)
กวรส
BMRD
๔๐๒
402
รังสีวิทยา ๒
Radiology 2
๔(๔-๐-๘)
กวศศ
BMSU
๔๐๑
401
ศัลยศาสตร์ ๑
Surgery I
๖(๖-๐-๑๒)
กวศศ
BMSU
๔๑๒
412
ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ ๑
Clinical Experience in Surgery I
๖(๐-๑๘-๖)
กวสต
BMOG
๔๐๑
401
สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา ๑
Obstetrics and Gynecology I
๖(๖-๐-๑๒)
กวสต
BMOG
๔๑๒
412
ประสบการณ์คลินิกทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา ๑
Clinical Experience in Obstetrics and Gynecology I
๖(๐-๑๘-๖)
กววป
BMPV
๔๐๑
401
อาชีวเวชศาสตร์
Occupational Medicine
๒(๒-๐-๔)
กววป
BMPV
๔๘๑
481
อาชีวเวชศาสตร์ภาคสนาม
Occupational Medicine Fieldwork
๒(๐-๖-๒)
กวอย
BMMD
๔๐๑
401
อายุรศาสตร์ ๑
Medicine I
๖(๖-๐-๑๒)
กวอย
BMMD
๔๑๒
412
ประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตร์ ๑
Clinical Experience in Medicine I
๖(๐-๑๘-๖)
กวคร
BMID

๔๒๑
421

เวชจริยศาสตร์**
Medical Ethics
๒(๑-๒-๓)
    รวม ๒ ภาคการศึกษา ๕๐

* ไม่แบ่งแผนการศึกษาเป็น ๒ ภาคการศึกษาเพราะรายวิชาส่วนใหญ่เปิดสอนในลักษณะหมุนเวียน (Rotation)ตลอดปีการศึกษา
** รายวิชาเวชจริยศาสตร์ลงทะเบียนในปีที่ ๔ ผลการศึกษาแสดงในชั้นปีที่ ๖

 

ปีที่ ๕* 
รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กวกม
BMPD
๕๐๑
501
กุมารเวชศาสตร์
Pediatrics
๕(๕-๐-๑๐)
กวกม
BMPD
๕๑๒
512
ประสบการณ์คลินิกทางกุมารเวชศาสตร์ ๑
Clinical Experience in Pediatrics
๕(๐-๑๕-๕)
กวจษ
BMOP
๕๐๑
501
จักษุวิทยา
Ophthalmology
๑(๑-๐-๒)
กวจษ
BMOP
๕๑๒
512
ประสบการณ์คลินิกทางจักษุวิทยา
Clinical Experience in Ophthalmology
๒(๐-๖-๒)
กวนว
BMFO
๕๐๑
501
นิติเวชศาสตร์
Forensic Medicine
๑(๑-๐-๒)
กวนว
BMFO
๕๑๒
512
ประสบการณ์คลินิกทางนิติเวชศาสตร์
Clinical Experience in Forensic Medicine
๒(๐-๖-๒)
กววส
BMAS
๕๐๑
501
วิสัญญีวิทยา
Anesthesiology
๒(๒-๐-๔)
กววส
BMAS
๕๑๒
512
ประสบการณ์คลินิกทางวิสัญญีวิทยา ๑
Clinical Experience in Anesthesiology I
๒(๐-๖-๒)
กววป
BMPV
๕๒๒
522
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ๒
Family and Community Medicine II
๒(๑-๓-๓)
กววป
BMPV
๕๘๒
582
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนภาคสนาม ๒
Family and Community Medicine Fieldwork II
๒(๐-๖-๒)
กววฟ
BMRM
๕๐๑
501
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Rehabilitation Medicine
๑(๑-๐-๒)
กวศศ
BMSU
๕๐๑
501
ศัลยศาสตร์ ๒
Surgery II
๓(๓-๐-๖)
กวศศ
BMSU
๕๑๒
512
ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ ๒
Clinical Experience in Surgery II
๓(๐-๙-๓)
กวศอ
BMOR
๕๐๑
501
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
Orthopedic Surgery
๑(๑-๐-๒)
กวศอ
BMOR
๕๑๒
512
ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ๑
Clinical Experience in Orthopedic Surgery I
๒(๐-๖-๒)
กวสน
BMOT
๕๒๑
521
โสต ศอ นาสิก วิทยา
Otolaryngology
๓(๑-๔-๔)
กวอย
BMMD
๕๐๑
501
อายุรศาสตร์ ๒
Medicine II
๓(๓-๐-๖)
กวอย
BMMD
๕๑๒
512
ประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตร์ ๒
Clinical Experience in Medicine II
๓(๐-๙-๓)
    วิชาเลือกทางคลินิก
Student-selected Modules
    รวม ๒ ภาคการศึกษา ๔๗

* ไม่แบ่งแผนการศึกษาเป็น ๒ ภาคการศึกษาเพราะรายวิชาส่วนใหญ่เปิดสอนในลักษณะหมุนเวียน (Rotation) ตลอดปีการศึกษา

 

ปีที่ ๖* 
รหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
กวกม
BMPD
๖๑๒
612
ประสบการณ์คลินิกทางกุมารเวชศาสตร์ ๒
Clinical Experience in Pediatrics II
๘(๐-๒๔-๘)
กวจว
BMPC
๖๑๒
612
ประสบการณ์คลินิกทางจิตเวชศาสตร์ ๒
Clinical Experience in Psychiatry II
๑(๐-๓-๑)
กววป
BMPV
๖๘๓
683
เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชนภาคสนาม ๓
Family and Community Medicine Fieldwork III
๔(๐-๑๒-๔)
กววฉ
BMEM
๖๐๑
601
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Emergency Medicine
๒(๒-๐-๔)
กววฉ
BMEM
๖๑๒
612
ประสบการณ์คลินิกทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Clinical Experience in Emergency Medicine
๒(๐-๖-๒)
กวศศ
BMSU
๖๑๒
612
ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ ๓
Clinical Experience in Surgery III
๘(๐-๒๔-๘)
กวศอ
BMOR
๖๑๒
612
ประสบการณ์คลินิกทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ๒
Clinical Experience in Orthopedic Surgery II
๓(๐-๙-๓)
กวสต
BMOG
๖๑๒
612
ประสบการณ์คลินิกทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา ๒
Clinical Experience in Obstetrics and Gynecology II
๘(๐-๒๔-๘)
กวอย
BMMD
๖๑๒
612
ประสบการณ์คลินิกทางอายุรศาสตร์ ๓
Clinical Experience in Medicine III
๘(๐-๒๔-๘)
    วิชาเลือกทางคลินิก
Student-selected Modules
กวคร
BMID
๖๗๑
671
วิชาปัญหาแกน
Core Problem
ไม่นับ
    รวม ๒ ภาคการศึกษา ๔๘
    รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๒๕๗

* ไม่แบ่งแผนการศึกษาเป็น ๒ ภาคการศึกษาเพราะรายวิชาส่วนใหญ่เปิดสอนในลักษณะหมุนเวียน (Rotation) ตลอดปีการศึกษา