Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

สำนักงานคณบดี

จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พ.ศ.2557  กลุ่มภารกิจสนับสนุน มีหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนงานบริหาร การศึกษา การพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ  และงานบริหารอื่นในการดำเนินตามวัตถุประสงค์ของคณะทั้งในส่วนกลุ่มภารกิจการศึกษาและในส่วนโรงพยาบาล รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

ส่วนงานคณบดี

มีหน่วยงานย่อย 10 งาน ดังนี้

 1. งานเลขานุการ
 2. งานธุรการ
 3. งานกฏหมายและคดี
 4. งานสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์
 5. งานโสตทัศนูปกรณ์
 6. งานห้องสมุด
 7. งานบริการสถานที่และสวน
 8. งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
 9. งานยานพาหนะ
 10. งานประสานและชี้แจง

โครงสร้างสำนักงานคณบดี

งานเลขานุการคณะ

ภาระหน้าที่

 • งานเลขานุการ
  • ดำเนินการติดต่อนัดหมายและจัดตารางเวลาสำหรับคณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี
  • รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเสนอคณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี             
  • เกษียนหนังสือพร้อมจัดเข้าแฟ้มเสนอเพื่อนำเสนอคณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี              
  • ตรวจสอบเอกสารความเรียบร้อยในแฟ้มก่อนเสนอเซ็น ดำเนินการต่อไปเมื่อเรื่องสั่งการ 
  • ติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสารในการขออนุมัติ การเบิกจ่ายเงิน กรณีการเดินทางไปราชการ 
  • จัดเตรียมเอกสารการเดินทางไปราชการ
  • จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามหมวดเอกสาร
  • ติดต่อ นัดหมาย และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อ 
  • ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ 
  • จัดทำรายงานการประชุม ทำสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ 
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี มอบหมาย
 • งานธุรการ
  • ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือเอกสาร ทั้งภายในและภายนอกคณะ รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  • รับ-ส่ง แฟ้มเอกสารเสนอเซ็นสำหรับคณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี 
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้ตรงตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
  • ตรวจสอบเอกสารด้านพัสดุและการจัดซื้อครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
  • จัดซื้อครุภัณฑ์ในสำนักงานคณบดี
  • เบิกพัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงานคณบดี
  • จัดลำดับความสำคัญ แยกเรื่องเข้าแฟ้ม
  • รับทราบคำวินิจฉัยสั่งการ และดำเนินการตามคำสั่ง
  • จัดทำโครงการประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ 
  • ร่างและโต้ตอบหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
  • ดำเนินการด้านงานพิมพ์ต่าง ๆ
  • จัดทำสำเนาเอกสารแจ้งเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ
  • ดำเนินการจัดเก็บเอกสารและรักษาเอกสารให้เป็นระบบ 
  • จัดทำสถิติข้อมูลต่างๆ ที่คณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี  รับผิดชอบ
  • เร่งรัด ติดตาม สอบถาม เมื่อคณบดี รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี  สั่งการ
  • จัดทำสถิติหนังสือเข้า-ออกทุกเดือน 
  • จัดเก็บบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
  • ทำบันทึกขอใช้รถส่วนกลางไปปฏิบัติหน้าที่/ประชุมต่างๆ 
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 • งานจัดประชุม
  • จัดเตรียมวาระการประชุม รายงานการประชุม
  • จัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
  • ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จองห้องประชุม อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
  • ประสานฝ่ายยานพาหนะ จัดรถรับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ
  • จัดทำวาระและเอกสารประกอบการประชุมเข้าแฟ้มให้เรียบร้อยก่อนส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
  • จัดเตรียมสมุดลงทะเบียนผู้เข้าประชุม 
  • อำนวยความสะดวกในการดำเนินการประชุม ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป
  • ขออนุมัติยืมเงิน เพื่อจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 
  • จัดทำบันทึกเบิกค่าเบี้ยประชุม ค่าล่วงเวลา และอาหารว่าง 
  • บันทึกรายงานการประชุม  
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

บุคลากร

เลขานุการคณบดี นางสาวปุญช์กนก ปรีชาวราเวศย์ นางสาวพรพิมล บุญสม
เลขานุการรองคณบดี ฝ่ายบริหาร นางสาวพรนัชชา บุญสา นางสาวสุกัญญา สุขสมบัติ
เลขานุการรองคณบดี ฝ่ายบริการ(สำนักงานผู้อำนวยการ) นางสาวศิริพร พลับศิริ นางสาวสุวรรณา วรนาม
เลขานุการรองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ ว่าที่ รต.หญิง รวีวรรณ เชื้ออภัย นางสาวพัชรภรณ์ วงษ์จำปา
เลขานุการรองคณบดี ฝ่ายการศึกษา นางสาววณิชยา สลุงอยู่ นางอรทัย ภู่เหมือน
เลขานุการรองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิชาการ นางธนาภรณ์ ชิดเจริญ นางสาวสุชาดา เย็นเป็นสุข
เลขานุการรองคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ นางสาววรรณญา ผ่องใยดี นางสาวฐิติรัตน์ ไชยวรรณรัตน์
เลขานุการผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นางสาวพิชามญชุ์ ไวศยศิริกุล  
เลขานุการ หัวหน้าสำนักงานคณบดี นางสาวปรียาวิชญา พุ่มร่มบุตร์  

ข้อมูลติดต่อ/สอบถาม

ชื่อ-นามสกุล ปฏิบัติหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
นางสาวปุญช์กนก ปรีชาวราเวศย์ เลขานุการคณบดี 0 2244 3002-3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวพรพิมล บุญสม เลขานุการคณบดี 0 2244 3002-3 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวพรนัชชา บุญสา เลขานุการรองคณบดี ฝ่ายบริหาร 0 2244 3833 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวสุกัญญา สุขสมบัติ เลขานุการรองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิชาการ 0 2244 3006 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวศิริพร พลับศิริ เลขานุการรองคณบดี ฝ่ายบริการ 0 2244 3009-10 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวสุวรรณา วรนาม เลขานุการรองคณบดี ฝ่ายบริการ 0 2244 3009-10 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ว่าที่รต.หญิงรวีวรรณ เชื้ออภัย เลขานุการรองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ 0 2244 3014 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวพัชรภรณ์ วงษ์จำปา เลขานุการรองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ 0 2244 3014 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางธนาภรณ์ ชิดเจริญ เลขานุการรองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิชาการ 0 2244 3006 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวสุชาดา เย็นเป็นสุข เลขานุการรองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิชาการ 0 2244 3006 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาววณิชยา สลุงอยู่ เลขานุการรองคณบดี ฝ่ายการศึกษา 0 2244 3019 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาววรรณญา ผ่องใยดี เลขานุการรองคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ 0 2244 3852 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวฐิติรัตน์ ไชยวรรณรัตน์ เลขานุการรองคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพ 0 2244 3852 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวพิชามญชุ์ ไวศยศิริกุล เลขานุการผู้ช่วยคณบดี ด้านทรัพยากรบุคคล 0 2244 3012 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางสาวปรียาวิชญา พุ่มร่มบุตร์ เลขานุการหัวหน้าสำนักงานคณบดี 0 2244 3017 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.