Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

ด้านบุคลากร

งานธุรการ สำนักงานคณบดี(General affairs office)

บุคลากรในหน่วยงาน

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นายวรพงศ์ คำคง  หัวหน้างานธุรการ
2 นายสุวิทย์ เขมาชีวะ ลูกจ้างประจำ
3 นางสาวภพพิไล ทรัพย์เทมา ลูกจ้างประจำ
 4 นางขวัญยืน ศรีเพ็ชร์ ลูกจ้างประจำ
5 นางทองกร คงศรีวิลัย ลูกจ้างประจำ
6 นางสาวมนัสนันท์ รัตนศรัณยา ลูกจ้างประจำ
7 นางฐานิดา แจ่มประเสริฐ ลูกจ้างประจำ
8 นางสมลักษณ์ สัมโย พนักงานมหาวิทยาลัย
9 นางสาวสุภาวดี ขาวแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย
10 นางสาววิมากรณ์ ฤทธิศักดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย
11 นายณัฐพล พาฬิโพธิ์  พนักงานมหาวิทยาลัย
12 นางสาวกุณฑิกา มั่งตระกูล ลูกจ้างรายวัน 
13  นายยศวัจน์ เลิศธรรมรักษา ลูกจ้างรายวัน 
14 นายสิทธิโชค ธรรมเมธา ลูกจ้างรายวัน