Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

ด้านบริการ

งานธุรการ สำนักงานคณบดี(General affairs office)

 งานธุรการ  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการรับ – ส่ง – เก็บ – ค้น หนังสือราชการภายนอก และหนังสือราชการภายใน ให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ปรับปรุงแก้ไขฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วและทันภายในกำหนดเวลา การเก็บและค้นหาเอกสารให้หน่วยงานต่างๆ ได้รวดเร็วและสะดวกในการค้นหา  บริการด้านการขอประวัติการรักษาพยาบาล  ขอยืมฟิล์มเอกซเรย์  ในส่วนของการขอใบรับรองแพทย์ของบริษัทประกันชีวิต  สำหรับผู้ขอรับบริการได้ดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยจากเดิมไม่เกิน ๑๕ วัน  ซึ่งปัจจุบันสามารถดำเนินการได้ไม่เกิน ๗ วัน  โดยตั้งเป้าหมายไว้ให้ได้ร้อยละ ๘๕ ของผู้รับบริการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  และให้ได้ร้อยละ ๙๐ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  บริการถ่ายเอกสารและทำเอกสารแบบดิจิตอลตามที่ส่วนราชการขอมา  รับจดหมายและสิ่งพิมพ์ทางไปรษณีย์  พร้อมนำจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐

งานธุรการ ได้มีบริการด้านต่างๆ ดังนี้

 1. การประสานเรื่องการขอใบรับรองแพทย์ของบริษัทประกันชีวิตสำหรับผู้ขอรับบริการ
 2. การขอยืมฟิล์มเอกซเรย์ ขอประวัติการรักษาพยาบาลตามสิทธิผู้ป่วย
 3. บริการรับจดหมาย - พัสดุทางไปรษณีย์ และส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงหน่วยงานภายนอก
 4. บริการด้านสำเนาเอกสาร
 5. บริการรับเรื่องร้องเรียน
 6. บริการด้านข้อมูลข่าวสารของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 7. บริการรับ – ส่งหนังสือ จากส่วนราชการ