Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

ด้านบุคลากร

งานอาคารสถานที่ สำนักงานคณบดี (Building site office)

บุคลากรในหน่วยงาน

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1  นายเผือด ใสกระจ่าง  งานสวน
 2  นางสาวสุภวรรณ เชื้ออภัย งานทำความสะอาด
 3  นางสาวเทียมจันทร์ ไตรสารศรี งานทำความสะอาด
 4  นางสาวพรพรรณ นรสิงห์  งานทำความสะอาด
 นางคม นามัง งานทำความสะอาด
 6  นางธวัลรัตน์ ศศิเสริมสิริ งานทำความสะอาด
 7  นางสาวชนิษฐา พรมศร งานทำความสะอาด
 8  นางสาวสายสมร ประจง งานทำความสะอาด
 นางสาวเตือนจิตร ศิริสมบัติ งานทำความสะอาด
 10  นางสาวศิรภาดา วรอนุ งานทำความสะอาด
11   นางสาวศศิวิมล พวงมาลัย งานทำความสะอาด
 12  นางธัญชนก อิสมาแอล งานทำความสะอาด
 13  นางศศิวรรณ ภาชนะทิพย์ งานทำความสะอาด
14   นางอัญชลีวรรณ โตสารภี งานทำความสะอาด
15   นางสาวจินตนา นิกล่ำ งานทำความสะอาด
 16  นางสาวมาลิณี ปรีชาวราเวศย์ งานทำความสะอาด
 17  นางสาวสมบัติ ภาคทรัพย์ศรี งานทำความสะอาด
 18  นางสาวมัญชุภา จันทา งานทำความสะอาด
19   นางเพ็ญจันทร์ ชมทอง งานทำความสะอาด
20   นางสาวเนื้อนวล วงสามารถ งานทำความสะอาด
21   นางสาวธนัญญา นพมาตร์ งานทำความสะอาด
22   นายวันชัย โอฐอัด งานทำความสะอาด
 23  นายวิเชียร วาดพูน งานทำความสะอาด
 24  นางสาววิไลรัตน์ เย็นแข งานทำความสะอาด
 25  นายสมพงษ์ โพธิ์งาม  เจ้าพนักงานธุรการ
 26  นายไพบูลย์ เกิดสาย เจ้าพนักงานธุรการ
27   นายปัญญาพร ก้อนคำ เจ้าพนักงานธุรการ
28   นายกมล เส็งลา เจ้าพนักงานธุรการ
29   นายวรชัย พิมศรี เจ้าพนักงานธุรการ
30  นายสุรพล ลอยแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ
 31  นางกานดา จุลอำพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ
32   นายธวัชชัย สุขเกษม เจ้าพนักงานธุรการ
33  นายมารุต อุ่นเอม เจ้าพนักงานธุรการ
34   นายบานเย็น เลิศมงคล เจ้าพนักงานธุรการ
35  นายโรม จินดานิล เจ้าพนักงานธุรการ
 36  นางลัดดาวรรณ มัจฉาฉ่ำ เจ้าพนักงานธุรการ
37   นายอภิชาติ ชาภูวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ
38   นางสาวพรนัชชา สาระ เจ้าพนักงานธุรการ
39   นายอิทธิชัย คงแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ
40   นายสมปอง ชายหงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ
41   นายสนิท ดัดแจ่ม เจ้าพนักงานธุรการ
42   นายภาณุวัฒน์ พานทอง เจ้าพนักงานธุรการ
43   นายอนุสรณ์ โตสะวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ
44   นางสาววราวรรณ แซ่ตั้ง ปฏิบัติหน้าที่หอพักแพทย์
45   นางสาวแพรวรรณ ใสกระจ่าง ปฏิบัติหน้าที่หอพักแพทย์
 46  นางนัยนา สุขชุ่ม ปฏิบัติหน้าที่หอพักแพทย์ 
 47  นางสาวเพชรา พิมพระลับ ปฏิบัติหน้าที่หอพักแพทย์ 
 48  นางสมบัติ พานบัว ปฏิบัติหน้าที่หอพักแพทย์ 
 49  นางสาวศรุตา หมายน้องกลาง ปฏิบัติหน้าที่หอพักแพทย์ 
50  นางชลิตา ประสงค์ศรี ปฏิบัติหน้าที่วังสามเสน