Text Size

ด้านบริการ

งานอาคารสถานที่ สำนักงานคณบดี (Building site office)

  1. ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ภายในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลให้สมบูรณ์สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
  2. ด้านการดูแลรักษาความสะอาด พื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อบุคลากร และผู้มารับบริการ
  3. ด้านการจัดสถานที่ ตามกิจกรรมที่หน่วยงานระบุ และให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา