Text Size

ด้านบุคลากร

งานสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์ สำนักงานคณบดี (Communication Promotion office)

บุคลากรในหน่วยงาน

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นายโอฬาร สืบสาย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2 นางสาวศิวพร เปลี่ยนแสงศรี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
3 นางสาวณัฐพัชร์ โตษะนิวัตร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
4 นายพิติดา แจ้งกิจจา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
5 นายพรกมล ภัควัฒอังกูร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
6 นางสาววาสิฏฐี บุษยะจารุ นักประชาสัมพันธ์
7 นายวรพจน์ ศรีธนาพานิชย์ นักจัดการงานทั่วไป
8 น.ส.ลนานา วาจาชอบ พนักงานรับโทรศัพท์
9 น.ส.สรัยรัชต์ เจี่ยงเพ็ชร พนักงานรับโทรศัพท์
10 น.ส.เยาวลักษณ์ ลุประสงค์ พนักงานรับโทรศัพท์
11 นางเพ็ญแข ยิ้มดี พนักงานรับโทรศัพท์
12 นางอัญชราภรณ์ เลาหรุ่งพิสิฐ พนักงานรับโทรศัพท์
13 นางศศิกัญชณัฐ เศวตยานนท์ พนักงานรับโทรศัพท์
14 น.ส.รวีวรรณ บัวพืชน์ พนักงานรับโทรศัพท์
15 น.ส.สุกันยา เรืองฤทธิ์ พนักงานรับโทรศัพท์
16 นางวรรณา โสมวงศ์ศรีกุล พนักงานรับโทรศัพท์
17 นางพิศมัย ก๋าพรม พนักงานรับโทรศัพท์
18 นางอมรรัตน์ กระจ่างแจ้ง พนักงานรับโทรศัพท์
19 นางกรรณิกา ภูริเวทย์ พนักงานรับโทรศัพท์