Text Size

ประวัติหน่วยงาน

งานสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์ สำนักงานคณบดี (communication Promotion office)

ประวัติ : “งานสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์” (Communication and Promoting Corporate image) คือหน่วยงานน้องใหม่ เป็นการผนึกกำลังกันระหว่างหน่วยงานประชาสัมพันธ์และงานสื่อสาร (ห้องโทรศัพท์)เข้าด้วยกัน ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณเดือน กรกฎาคม2557 ซึ่งเพิ่มบทบาทภารกิจงานด้านเครือข่ายความร่วมมือและกิจกรรมทั้งภายใน ภายนอกองค์กร