Text Size

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา

งานสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์ สำนักงานคณบดี (communication Promotion office)

วิสัยทัศน์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเป็นเลิศ ในภารกิจหลัก คือ งานด้านประชาสัมพันธ์และการให้บริการ สร้างระบบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับประชาชนให้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มบทบาทภารกิจด้านงานเครือข่ายความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

พันธกิจ :

เป็นหน่วยงานฝ่ายสนับสนุนด้านการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ประกอบด้วยการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ สร้างค่านิยม และความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างองค์กรกับสาธารณชน ผ่านการสื่อสารหลายช่องทางก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ 

ปรัชญา :

“มุ่งมั่นให้บริการ ผสานงานคุณภาพ”