Text Size

ด้านบริการ

งานรักษาความปลอดภัยและจราจร สำนักงานคณบดี(Security&traffic Office)

  • ด้านการจราจร อำนวยความสะดวกต่อผู้มารับบริการควบคุมดูแลเส้นทางจราจรภายในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ให้มีความคล่องตัวและปลอดภัย
  • ด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้ใช้บริการในเบื้องต้น
  • ด้านการรักษาความปลอดภัย เฝ้าระวังทรัพย์สินรวมถึงบุคลากรและผู้มารับบริการ ภายในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล