Text Size

ด้านบุคลากร

งานยานพาหนะ สำนักงานคณบดี(vehicle office)

บุคลากรในหน่วยงาน

  1. หัวหน้างานยานพาหนะ จำนวน 1 รายงานยานพาหนะ (จำนวนบุคลากรรวมทั้งหมด 21 ราย)
  2. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ราย
  3. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 17 ราย ประกอบด้วย
    • ลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน 14 ราย
    • พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ราย
    • บุคลากรภายนอกช่วยราชการ จำนวน 2 ราย
  4. พนักงานทั่วไป(คนประจำรถ) จำนวน 2 ราย