Text Size

งานพัฒนาระบบสารสนเทศและข้อมูล

งานพัฒนาระบบสารสนเทศและข้อมูล

บุคลากรปฏิบัติงาน 3 อัตรา

  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (นายชาญวิทย์ ใจทิศ)
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (นางสาวสุดารักษ์ ฉลาดธัญญกิจ)
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (นางสาวธนาภรณ์ วงชัยชาญ)