Text Size

งานบริการสารสนเทศ

งานบริการสารสนเทศ

บุคลากรปฏิบัติงาน 4 อัตรา

  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (นายวินยไชย ใหม่โสภา)
  • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ว่าง)
  • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ว่าง)
  • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ว่าง)