Text Size

งานสื่ออิเลคทรอนิกส์

งานสื่ออิเลคทรอนิกส์

บุคลากรปฏิบัติงาน 3 อัตรา

  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (นายรัตนธ์พงค์  ใสแก้ว)
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (นางสาววรารักษ์  ทองคำทวีผล)
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (นางสาวมัลลิกา  โยวิวัฒน์)