Text Size

ฝ่ายการคลัง

ส่วนงานฝ่ายการคลัง มีหน่วยงานย่อย ดังนี้

  1. งานการเงิน
  2. งานกฏหมายและคดี
  3. งานสื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์
  4. งานโสตทัศนูปกรณ์
  5. งานห้องสมุด
  6. งานอาคารและสถานที่
  7. งานรักษาความปลอดภัยและจราจร
  8. งานยานพาหนะ