Text Size

บุคลากร

ฝ่ายการคลัง

หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นางจันทรัศม์ ห้วยหงษ์ทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง
2 นางสาวอินทิรา นิลศิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงิน
3 นางสาวภัครดา เทพนิมิตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้างานเบิกจ่าย
4 นางสาวศันสนีย์ สีดา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หัวหน้างานบัญชี
5 นางรภัสศา ฉ่ำโสฬส นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้างานตรวจสอบ
6 นางสาวศุลีมาศ โลพินิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ(ด้านการพยาบาล)
หัวหน้างานจัดเก็บรายได้

 ข้าราชการ/พนักงาน

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 น.ส.พัชรินทร์ เพ็ชดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
2 น.ส.อัญชรี น้อมนอบ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
3 น.ส.นวนน้อย รุจินาค  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
4 น.ส.ศิริพร ลีระศิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
5 น.ส.สราญทิพย์ เนยการุณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
6 น.ส.นภัสกร สกุลพราหมณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
7 น.ส.ศิริพรรณ ปราบหงส์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
8 นางพัณณ์นิษฐา คำประเสริฐ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
9 นางนิตยา ดิสสร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
10 น.ส.อินทิรา นิลศิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
11 น.ส.มณีรัตน์ สิงห์แพ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
12 น.ส.ภัครดา เทพนิมิต เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
13 น.ส.ดารณี จันทร์บรรจง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
14 น.ส.พชรกมล กนิษฐสังกาศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
15 น.ส.อรวรรณ สุดทิม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
16 น.ส.วาสนา พูลทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
17 น.ส.ณภิญญา โพธิ์ศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
18 น.ส.นฤมล กรุณากร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
19 นายอดิเรก ลาภทรัพย์ทวี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
20 น.ส.รัชดา บุปผาวัลย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
21 นางอัจฉรา อุบล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
22 นางสมปอง ภู่ขำ พนักงานทั่วไป 
23 นายปกรณ์ โอษฐยิ้มพราย เจ้าพนักงานเก็บเงิน 
24 นายวรรณะ ฉ่ำโสฬส เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
25 นายอนุชา วันไชย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
26 น.ส.นิตยา แสงอุทัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
27 น.ส.ศิริรัตน์ เทียนทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
28 นางรภัสศา ฉ่ำโสฬส นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
29 น.ส.ศันสนีย์ สีดา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
30 นางยุพเรศ รวมทรัพย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
31 น.ส.อุดมลักษณ์ ทองทับ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
32 นางจันทรัศม์ ห้วยหงษ์ทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
33 น.ส.พัชรินทร์ โนนแสง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
34 นายณรรถพร บัวหลวง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
35 น.ส.ฮาลีเมาะ กะดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
36 น.ส.สุจิรา จีนปั่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
37 น.ส.ศมวดี ติจันทึก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลูกจ้างชั่วคราว

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นางประไพ กรรณสูตร พนักงานสถานที่
2 น.ส.จวงจันทร์ จิตต์ประยูร พนักงานทั่วไป
3 น.ส.วราภรณ์ พานิชผล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
4 น.ส.นราธร โชคประดิษฐ นักวิชาการเงินและบัญชี
5 น.ส.อัญชลี ไชยมะเริง นักวิชาการเงินและบัญชี
6 น.ส.ธนาภรณ์ คุ้มทรัพย์ นักจัดการงานทั่วไป
7 น.ส.พัทธนันท์ วิวัฒน์วิทยา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
8 น.ส.วัชราภรณ์ ช่วยป้องพล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
9 น.ส.วราพร ผ่องใยดี นักจัดการงานทั่วไป
10 นายอภิชาต เป้าทอง นักจัดการงานทั่วไป
11 น.ส.กศิปภา วงค์พิทักษ์ พนักงานเก็บเงิน
12 นายนฤชิต ทองคำศรี พนักงานเก็บเงิน
13 น.ส.วัชราภรณ์ ช่วยป้องพล พนักงานเก็บเงิน