Text Size

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ฝ่ายการคลัง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

ให้บริการด้านการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน  การรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  การรับสมัครโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและบุคคลในครอบครัว  การเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล  การจัดทำงบประมาณ   การจัดทำบัญชี   

เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและการคลังแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  และสนับสนุนข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร อย่างถูกต้อง   รวดเร็ว  ตรวจสอบได้  ผู้รับบริการพึงพอใจ