Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

โครงสร้างหน่วยงาน

ฝ่ายพัสดุ(Procurement departments)

ฝ่ายพัสดุ แบ่งเป็น 5 กลุ่มงาน

 1. กลุ่มงานจัดซื้อครุภัณฑ์
 2. กลุ่มงานก่อสร้างอาคารสถานที่และซ่อมแซมปรับปรุง
 3. กลุ่มงานจัดซื้อวัสดุและคลังพัสดุ
 4. กลุ่มงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์
 5. กลุ่มงานด้านทรัพย์สิน