Text Size

ด้านบุคลากร

ฝ่ายพัสดุ(Procurement departments)

บุคลากรในหน่วยงาน

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นายทรรศวรา สงเคราะห์ผล หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
2 นางกาญจนา ทัศคุณ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน/หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้างฯ
3 นางสุวารี ขุนทรง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน/หัวหน้ากลุ่มงานจัดซื้อวัสดุฯ
4 นางธวัลรัตน์ สิทธิศตพัฒน์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน/หัวหน้ากลุ่มงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ
5 นางสาวชไมพร สอนทอง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/หัวหน้ากลุ่มงานด้านทรัพย์สิน

ข้าราชการ / พนักงาน

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นางสาวนันทวัน ถิรโชติชัยกุล นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
2 นางสาวเพชรรัตน์ แซ่ตั้ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
3 นางสาวพิมประไพ สดมณี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
4 นางสาวสุธิตา ออกรรัมย์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
5 นางสาวขนิษฐา ปิ่นแก้ว นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
6 นางวัลยา ประสงค์สิน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
7 นายสุรศักดิ์ ทับเทียมสุข พนักงานทั่วไป
8 นายสายัณต์ แสงทิพย์ พนักงานทั่วไป

ลูกจ้างชั่วคราว

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นายนัทพล นาวิกชีวิน นักวิชาการพัสดุ
2 นายรัชวิน สมบูรณ์ นักวิชาการพัสดุ
3 นางสาวธนัชพร สมบูรณ์ นักวิชาการพัสดุ
4 นางสาวนิภาพร ทองแท่งใหญ่ นักจัดการงานทั่วไป
5 นางสาวอรอนงค์ รังษี เจ้าพนักงานพัสดุ
6 นายภาณุพงษ์ จงจิตร์ พนักงานทั่วไป
7 นายธีรชัย ทองกล่ำ พนักงานทั่วไป
8 นายภูวดล แก้วกล้า พนักงานทั่วไป
9 นายวิโรจน์ ภู่เหมือน พนักงานทั่วไป