Text Size

ด้านบริการ

ฝ่ายพัสดุ(Procurement departments)

ข้อมูลด้านบริการ

  1. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ  ครุภัณฑ์ทุกประเภท
  2. ดำเนินการจัดจ้างอื่นๆ เช่น การจ้างยามรักษาความปลอดภัย , การเช่าทรัพย์สิน , จ้างเหมาทำความสะอาด , การจ้างที่ปรึกษา
  3. ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร , สถานที่ , จ้างออกแบบ,ควบคุมงาน
  4. ดำเนินการเช่าอาคาร
  5. ดำเนินการรับ-จ่ายวัสดุ ให้แก่หน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  พร้อมลงทะเบียนควบคุมการรับ-จ่าย
  6. ดำเนินการออกรหัสทรัพย์สินของหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
  7. ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ พัสดุประจำปี เสนออธิการบดี
  8. ดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ