Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

ด้านบริการ

ฝ่ายพัสดุ(Procurement departments)

ข้อมูลด้านบริการ

 1. ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุ  ครุภัณฑ์ทุกประเภท
 2. ดำเนินการจัดจ้างอื่นๆ เช่น การจ้างยามรักษาความปลอดภัย , การเช่าทรัพย์สิน , จ้างเหมาทำความสะอาด , การจ้างที่ปรึกษา
 3. ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร , สถานที่ , จ้างออกแบบ,ควบคุมงาน
 4. ดำเนินการเช่าอาคาร
 5. ดำเนินการรับ-จ่ายวัสดุ ให้แก่หน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  พร้อมลงทะเบียนควบคุมการรับ-จ่าย
 6. ดำเนินการออกรหัสทรัพย์สินของหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
 7. ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ พัสดุประจำปี เสนออธิการบดี
 8. ดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ