Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา

ฝ่ายพัสดุ(Procurement departments

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

พัฒนาบุคลากร  ตอบสนองผู้ขอรับบริการ รวดเร็วทันใจโปร่งใส่ในความถูกต้อง  ตามมาตรฐาน บริการทั้งในและนอกองค์กร มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง  ให้มีความรู้ความสามารถดำเนินการจัดหาตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ  สามารถตรวจสอบได้ทั้งในและนอกองค์กร