Text Size

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา

ฝ่ายพัสดุ(Procurement departments

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

พัฒนาบุคลากร  ตอบสนองผู้ขอรับบริการ รวดเร็วทันใจโปร่งใส่ในความถูกต้อง  ตามมาตรฐาน บริการทั้งในและนอกองค์กร มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง  ให้มีความรู้ความสามารถดำเนินการจัดหาตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ  สามารถตรวจสอบได้ทั้งในและนอกองค์กร