Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

ด้านบุคลากร

ฝ่ายวิศวกรรมบริการ(Engineering Services Department)

บุคลากรในหน่วยงาน

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นายวรากร ธรรมวิโรจน์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริการ และหัวหน้างานซ่อมบำรุง
2 นายสุธีร์ จันทวรรณโณ หัวหน้างานบำบัดน้ำเสียและขยะ
3 นายพัชร์ หิรัญวาทิต หัวหน้างานออกแบบและควบคุม
4 นายเอกรินทร์ ทิมมณี หัวหน้างานมาตรฐานความปลอดภัยและพลังงาน

ข้าราชการ

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นายพนมเวทย์ ตรีโลเกศ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
2 นายสวัสดิ์ รามัญวงศ์ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
3 นายเอกรินทร์ ทิมมณี นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
4 นายพัชร์ หิรัญวาทิต นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
5 นายสายัณห์ แสงพินิจ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
6 นายพิพัฒน์ สารโชติ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

พนักงานมหาวิทยาลัย

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นายวรากร ธรรมวิโรจน์ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
2 นายมนตรี ลิ่มหัน นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
3 นายสุธีร์ จันทวรรณโณ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน
4 นายพรเทพ กล่ำเพ็ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน
5 นายสุทธิพงษ์ สิงห์โค พนักงานทั่วไป
6 นายจิรกร พลอยสิงห์โต ลูกมือช่าง(ไฟฟ้า)
7 นายอันดามัน เมฆขำ ลูกมือช่าง(ไฟฟ้า)
8 นายนัฐพงษ์ ชั่งจันทร์ พนักงานทั่วไป
9 นายมงคล พวกแก้ว พนักงานรักษาความปลอดภัย
10 นายเสน่ห์ ดัดแจ่ม พนักงานทั่วไป
11 นายไสว อังษาวุธ คนงาน(ปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้า)
12 นายสมชาย นนทรักษ์ คนงาน(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่าง)
13 นายสุทักษ์ ศรีวะรมย์ คนงาน(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่าง)
14 นายชัยวัฒน์ บัวฟัก พนักงานทั่วไป

ลูกจ้างประจำสังกัดกรุงเทพมหานคร

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นายอำพล นวลเจริญ พนักงานทั่วไป
2 นายสุวัฒน์ เกิดเงิน คนงาน(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่าง)
3 นายณรงค์ โปรดปราน คนงาน(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่าง)
4 นายไพรัช สังข์ผัน ลูกมือช่าง(ช่างประปา)
5 นายอาวุฒิ รัตนพลแสน พนักงานทั่วไป
6 นายสุวัฒน์ชัย ยังน้อย ลูกมือช่าง(ช่างทาสี)
7 นายเทพลักษณ์ เริ่มสอน ลูกมือช่าง(ช่างไฟฟ้า)
8 นายจรัส แตงเนียม ลูกมือช่าง(ช่างประปา)
9 นายวินัย จันทร์งาม พนักงานทั่วไป
10 นายสมหวัง อ่อนหวาน คนงาน(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่าง)
11 นายประทีป สังข์สมุทร์ คนงาน(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่าง)
12 นายสิทธิชัย สนม ลูกมือช่าง(ช่างไฟฟ้า)
13 นายสุรชัย ใบกุหลาบ พนักงานทั่วไป
14 นายพูนทิศักดิ์ สินมาก พนักงานทั่วไป
15 นายราเชน เมตตาวิหารี คนงาน(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่าง)
16 นายสุรเชรฐ์ เทียมเทศ พนักงานทั่วไป
17 นายอานุภาพ ทิพย์สุวรรณ พนักงานทั่วไป
18 นายปรีชา เรืองเดช พนักงานขับเครื่องจักรเบา
19 นายชัยชาญ จำรัส คนงาน(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่าง)
20 นายณคม สาชาติ พนักงานทั่วไป
21 นายสา เจริญสุข พนักงานทั่วไป
22 นายพนม รักเหลือ พนักงานทั่วไป
23 นายเชษฐา โจคิม ลูกมือช่าง(ช่างประปา)
24 นายไกรฤกษ์ ลุประสงค์ ลูกมือช่าง(ช่างไม้)
25 นายธวัชชัย จรัสกุลชัย ลูกมือช่าง(ช่างโลหะ)
26 นายชานนท์ เกตุสะอาด ลูกมือช่าง(ช่างไฟฟ้า)
27 นายบัญชา ไชยทิพย์ ลูกมือช่าง(ช่างโทรศัพท์)
28 นายสายชล สุขสำราญ ลูกมือช่าง(ช่างสี)
29 นายทรรศนะ เขมาชีวะ ลูกมือช่าง(ช่างเครื่องปรับอากาศ)
30 นายประจักษ์ วุฒิชัยวัฒน์ พนักงานทั่วไป
31 นายวินัย พรหมขลิบนิล พนักงานทั่วไป
32 นายสุจินต์ บรรเทา พนักงานทั่วไป
33 นายอานนท์ บัวอินทร์ คนงาน(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่าง)
34 นายทองอินทร์ ดนุสรณ์สิทธิ์ ลูกมือช่าง(ช่างประปา)
35 นายพงรักษ์ เขียวขำ ลูกมือช่าง(ช่างไฟฟ้า)
36 นายชนะ อัคควรกิจ คนงาน(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่าง)
37 นายบัญญัติ เลิศมงคล คนงาน(ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่าง)

บุคลากรภายนอกช่วยปฏิบัติงาน

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นางสาวสุ น้อยใส เจ้าพนักงานธุรการ
2 นางสาวสุทาทิพย์ สว่างแก้ว พนักงานทั่วไป
3 นายณิชณัฐ คำคง พนักงานทั่วไป
4 นายชัชชัย พลอยสิงห์โต พนักงานทั่วไป
5 นายโอฬาร นวลเจริญ พนักงานทั่วไป
6 นายวรวิทย์ ทองอยู่ พนักงานทั่วไป