Text Size

ประวัติหน่วยงาน

ฝ่ายวิชาการ(Academic Affairs)

โดยทั่วไปบุคลากรคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมักเข้าใจว่า “ฝ่ายวิชาการ” มีภารกิจให้บริการทางด้านการลาศึกษา ฝึกอบรม ประชุม หรือการจัดอบรม ประชุมวิชาการ ให้กับหน่วยงานเท่านั้น ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวมีความถูกต้องเมื่อกล่าวถึงฝ่ายวิชาการในอดีต แต่ในปัจจุบันภายใต้โครงสร้างคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานภายในของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ และแผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ฝ่ายวิชาการจึงได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงภารกิจสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ โครงการสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรสายอาชีพและสายสนับสนุน การทำตำรา และการจัดกิจกรรมเผยแพร่วิชาการแก่สังคม เป็นต้น