Text Size

ด้านบริการ

ฝ่ายวิชาการ(Academic Affairs)

ขอบเขตบริการ (Scope of Service)

เพื่อเป็นการสื่อสารให้บุคลากรของคณะฯ ทราบข้อมูลภารกิจทั้งหมดของฝ่ายวิชาการ จึงขอสรุปงานการให้บริการเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

  1. งานการศึกษาฝึกอบรม เป็นภารกิจหลักดั้งเดิมของฝ่ายวิชาการ เพื่อสนับสนุนบุคลากรของ คณะฯ ในการอนุมัติลาศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ทั้งภายในประเทศและ ณ ต่างประเทศ โดยล่าสุดในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ฝ่ายวิชาการได้จัดทำ “คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลในการขออนุมัติลาศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงานฯ หรือจัดอบรม ประชุม สัมมนา ของหน่วยงาน” ขึ้น และเวียนไปยังภาควิชา/กลุ่มงาน/ฝ่าย ต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงาน ได้ศึกษาแนวทางการเตรียมเอกสารและขั้นตอนการขออนุมัติลาศึกษาฝึกอบรม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและประสานการดำเนินเรื่องขออนุมัติให้สั้นลง (LEAN process)
  2. งานศิลป์ นิทรรศการ และบริการสังคม เป็นหน่วยงานย่อยหน่วยงานใหม่ของฝ่ายวิชาการ ซึ่งมี หน้าที่จัดทำป้ายเวทีงานประชุม การตกแต่งสถานที่ จัดทำโปสเตอร์แสดงผลงานนิทรรศการ ป้ายผ้า รวมทั้งป้ายชื่อหน่วยงานและป้ายอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานภายในคณะฯ ด้านการจัดประชุม อบรม และการเผยแพร่งานวิชาการแก่สังคม ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการได้จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับบริการงานศิลป์ฯ เช่นเดียวกัน และได้เวียนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรของคณะฯ ได้ศึกษาถึงแนวทางการขอรับบริการ
  3. งานการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นภารกิจใหม่ที่สำคัญอีกภารกิจหนึ่ง โดยฝ่ายวิชาการได้ ทำหน้าที่ช่วยรวบรวมประวัติการลาศึกษา ฝึกอบรม เป็นวิทยากร ให้กับบุคลากรของคณะฯ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการรวบรวมผลงาน (Curriculum Vitae: CV) เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารทางวิชาการให้กับบุคลากรผู้ขอประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
  4. งานวชิรเวชสาร เป็นภารกิจอีกประการหนึ่งเพื่อพัฒนาวารสารทางวิชาการของคณะฯ ให้มี คุณภาพทัดเทียมกับวารสารทางวิชาการของสถาบันอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็นการช่วยสนับสนุนบุคลากรของคณะฯ ให้มีการเผยแพร่งานวิจัยและวิชาการ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการทำผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการทางอ้อมโดยการนำผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาใช้ในการขอประเมิน
  5. อื่น ๆ ฝ่ายวิชาการยังมีภารกิจสนับสนุนโครงการทำตำราของคณะฯ โดยบุคลากรสามารถติดต่อ ขอรับข้อมูลการทำตำรารวมทั้งเงินทุนสนับสนุนได้ที่ฝ่ายวิชาการ นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรทางเวชนิทัศน์เพื่อช่วยในด้านการวาดภาพประกอบบทความตำราทางวิชาการ และจัดทำสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งจัดหาอาจารย์พิเศษชาวต่างชาติเพื่อช่วยสนับสนุนบุคลากรของคณะฯ ในการเขียนงานวิจัยและการทำสไลด์นำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ โดยบุคลากรของคณะฯ สามารถติดต่อขอรับบริการด้านภาษาอังกฤษได้ในช่วงเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. วันจันทร์ถึงศุกร์ ที่ฝ่ายวิชาการ