Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา

ฝ่ายวิชาการ(Academic Affairs)

วิสัยทัศน์/พันธกิจ (Purpose)

เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่ให้บริการด้านวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบและให้บริการในด้านการลาศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ระยะสั้นและระยะยาว)ให้แก่ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดทำโครงการประชุม ฝึกอบรม และให้บริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงานต่าง ๆ ในคณะฯ ด้านควบคุมการออกแบบงานศิลป์ ป้ายทุกชนิด ฉากเวที ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์ ปฏิทินประจำปี โปสเตอร์ แผ่นพับ ปกหนังสือ ไวนิล เพื่อการประชาสัมพันธ์ถ่ายภาพการประชุม อบรม กิจกรรม เขียนภาพ เขียนป้ายห้องประชุม ออกแบบซุ้ม โปสเตอร์ ตัดสติ๊กเกอร์ พร้อมติดตั้ง และด้านการถ่ายภาพ เขียนภาพประกอบทางการแพทย์ ผลิตตำราเพื่อประกอบการวิจัย จัดพิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์