Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

ด้านบุคลากร

ฝ่ายวิชาการ(Academic Affairs)

บุคลากรในหน่วยงาน

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นางสมพร คุ้มแคว้น หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
2 นายสุริยาวุฒิ กังอนันต์ หน่วยศึกษาฝึกอบรม
3 นางสาวกรษิยา กล่อมชุ่ม งานศิลป์-นิทรรศการและบริการสังคม
4 นายกาจพงศ์ เตชธุวานันท์ งานการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
5 เรือโทสาธิต คูระทอง วชิรเวชสาร
6 นางสาวนาถยา อัญญโพธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ
7 นายทินวิทย์ ปานศรีนวล เจ้าพนักงานธุรการ
8 นางสาวพิมพ์นภัส ศรีน้อย เจ้าพนักงานธุรการ
9 นางสาวนัฐจิรา กลิ่นศรีสุข เจ้าพนักงานธุรการ
10 สิบตรีภโวทัย ภู่หนู พนักงานทั่วไป
11 นายพิสิทธิ์ ไข่แก้ว นักเวชนิทัศน์
12 นางสาววนัทนันท์ สุวรรณสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป
13 นางสาวนันทนา สุกกล่ำ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
14 นางสาวณัทวดี ราษีสุทธิ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
15 นายจักรกริช ทิพย์สุวรรณ นักวิชาการช่างศิลป์
16 นางสาววาสนา โพธิ์ทอง นักวิชาการช่างศิลป์