Text Size

สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ส่วนงานสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล มีหน่วยงานย่อย ดังนี้

 1. งานบริการผู้ป่วยนอก
 2. งานบริการผู้ป่วยใน
 3. งานประสานงานผู้ป่วย
 4. งานคลินิกนอกเวลา
 5. งานบริการผู้ป่วยหออภิบาล
 6. งานบริการห้องผ่าตัด ตรวจพิเศษ
 7. งานควบคุมโรคติดเชื้อ
 8. งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
 9. งานเวชสถิติ
 10. งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 11. งานบริการผ้า
 12. งานบริการสังคม
 13. งานเครื่องมือแพทย์
 14. งานชีวอนามัยและความปลอดภัย
 15. งานดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง
 16. งานสุขภาพชุมชน
 17. งานบริหารตติยภูมิเฉพาะด้าน
  • ศูนย์ส่องกล้อง
  • ศูนย์โรคหัวใจ
  • ศูนย์โรคมะเร็ง
  • ศูนย์โรคไต
  • ศูนย์ระบบสมองและประสาท
  • ศูนย์อุบัติเหตุ
 18. งานพยาธิกายวิภาค
 19. งานเวชภัณฑ์การแพทย์
 20. งานกายภาพบำบัด
 21. งานเวชกรรมฟื้นฟู
 22. งานรังสีรักษา
 23. งานรังสีวินิจฉัย
 24. งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์