Text Size

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา

งานผ่าตัดศัลยกรรม(Surgical operation)

ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของหน่วยงาน หน่วยงานผ่าตัดศัลยกรรม มีความมุ่งหมาย (Purpose) ในการกำหนดเป้าหมายการให้บริการที่ชัดเจน คือความปลอดภัยของผู้ป่วย (Safe Surgery) ตามมาตรฐานวิชาชีพภายใต้ธรรมาภิบาลและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม บุคลากรมีจิตสาธารณะ