Text Size

ด้านบุคลากร

งานควบคุมโรคติดเชื้อ(Infection control office)

บุคลากรในหน่วยงาน

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นางสาวดุษฎี ดวงมณี  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  หัวหน้างาน
2 นางเพ็ญศิริ แกล้วกสิกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3 นางสาวรพีพรรณ จันทนลาช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4 นางสาวศลิษา สืบคล้าย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5 นางสาวสุภาภรณ์ โทพา เจ้าพนักงานธุรการ
6 นางสำเนียง สาลีงาม พนักงานทั่วไป