Text Size

ด้านบริการ

งานควบคุมโรคติดเชื้อ(Infection control office)

 • เฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประกอบด้วย
  • ฝ้าระวังฯ ผู้ป่วย  อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล ดำเนินการเฝ้าระวังฯ 4 ตำแหน่ง สำคัญ ได้แก่
   • Catheter Associated Urinary Tract Infection : CAUTI
   • Ventilator Associated Pneumonia : VAP 
   • Central-line Associated Bloodstream Infection : CLABSI
   • Surgical Site Infection : SSI โดยตั้งเป้าหมายของอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล ? 50 percentile ของ NHSN(National Health-care Safety Network)
  • เฝ้าระวังฯ บุคลากร ที่ได้รับอุบัติเหตุ จากเลือด / สารคัดหลั่งขณะปฏิบัติงาน สร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร โดยการให้วัคซีน ได้แก่ วัคซีนป้องกัน โรคไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เป็นต้น
  • เฝ้าระวังฯ สิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการติดเชื้อการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลและชุมชน ได้แก่ควบคุมคุณภาพอาหาร น้ำดื่ม  น้ำใช้ น้ำทิ้งหลัง การบำบัด และระบบระบายอากาศการจัดการผ้าเปื้อน ขยะติดเชื้อ เป็นต้น
 • ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
  • จัดทำแนวทางการป้องกันการติดเชื้อ และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล
  • ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดในข้อ 2.1 และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่หน่วยงาน
  • ควบคุมดูแลระบบการทำลายเชื้อ และการทำให้ปราศจากเชื้อ
 • สอบสวนระบาด
  • เฝ้าระวังและการสอบสวนการระบาดในโรงพยาบาล
  • เฝ้าระวังและสอบสวนการระบาดของโรคอุบัติใหม่ / อุบัติซ้ำ
 • วิชาการ
  • นิเทศ / จัดอบรม / ประชุม ให้ความรู้บุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
  • ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ทุกระดับ รวมทั้งนักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
  • จัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
  • ศึกษาวิจัยพัฒนางานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ