Text Size

ด้านบุคลากร

งานเครื่องมือแพทย์ Medical tool office

บุคลากรในหน่วยงาน

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นายสวัสดิ์ รามัญวงศ์ หัวหน้างานเครื่องมือแพทย์
2 นางสาวสมสกุล บุญเกษม นักวิทยาศาสตร์
3 นายบูคอรี ดือเระ นักวิทยาศาสตร์
4 นางสาวกมลรัตน์ บุญอินทร์ นักวิทยาศาสตร์
5 นางสาวกฤติกา วรรณมานะ ธุรการ
6 นายสุทธิพงษ์ สิงห์โค พนักงานทั่วไป
7 นายโอฬาร นวลเจริญ ลูกมือช่าง
8 นายชัชชัย พลอยสิงห์โต ลูกมือช่าง