Text Size

ด้านบริการ

งานเครื่องมือแพทย์ Medical tool office

 • บริบท
  • ความมุ่งหมาย 
   บริหารจัดการด้านเครื่องมือแพทย์ ให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ เพื่อให้บริการผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
  • ขอบเขตบริการ
   • จัดทำทะเบียนเครื่องมือแพทย์ให้แก่ทุกหน่วยงาน
   • วางแผนและดำเนินการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในความรับผิดชอบ
   • บริการซ่อมเครื่องมือแพทย์และดูแลการจัดจ้างซ่อมโดยช่างภายนอก
   • บริการให้ยืมเครื่องช่วยหายใจ
   • จัดการอบรมความรู้ในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
   • ให้คำปรึกษาในการคัดเลือกเครื่องมือแพทย์แก่หน่วยงาน
  • ความต้องการของผู้รับบริการสำคัญ
   ผู้ใช้งานเครื่องมือ (แพทย์ พยาบาล)
   • มีเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการและเพียงพอ
   • บริการซ่อมเครื่องมือแพทย์ที่รวดเร็ว
   • บริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือได้ตามกำหนดเวลา
   • จัดหาเครื่องมือให้ใช้ระหว่างรอการซ่อม

     ผู้ป่วย ได้รับการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและเชื่อถือได้

 • ความต้องการในการประสานงานที่สำคัญ
  • หน่วยงานแจ้งปรับปรุงทะเบียนเครื่องมือแพทย์ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
  • เพื่อให้งานเครื่องมือแพทย์สามารถวางแผนบำรุงรักษาและสอบเทียบได้ตรงกับความเป็นจริง และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้านเครื่องมือแพทย์ได้
  • หน่วยงานระบุรายละเอียดเครื่องมือที่ส่งซ่อมให้ครบถ้วน ได้แก่ หมายเลขครุภัณฑ์ รหัสเครื่องมือ หมายเลขเครื่อง และอาการเสียอย่างละเอียด
  • ผู้ใช้เครื่องมือใช้อย่างถูกวิธีและเก็บรักษาอย่างถูกวิธี
  • พัสดุดำเนินการจัดจ้างและจัดซื้ออย่างรวดเร็ว
  • หน่วยงานกรอกรายละเอียดในใบยืมเครื่องช่วยหายใจให้ครบถ้วน โดยเฉพาะโรคติดเชื้อที่ ผู้ป่วยเป็น และล้าง set ให้สะอาดก่อนส่งคืน 
  • หน่วยงานจัดทำแผนและดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ
 • ลักษณะสำคัญของการบริการและปริมาณงาน
  • จัดทำทะเบียนเครื่องมือแพทย์ 117หน่วยงาน/ปี
  •  บริการซ่อมเครื่องมือแพทย์
  • บริการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
  • บริการให้ยืมเครื่องช่วยหายใจ
 • ประเด็นคุณภาพสำคัญ
  • ความเพียงพอของเครื่องมือแพทย์
  • ขยายบริการสำรองเครื่องมือเป็นส่วนกลาง
  • ประสิทธิภาพในการซ่อมเครื่องมือ
  • ศักยภาพในการสอบเทียบเครื่องมือ