Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

ด้านบุคลากร

ภาควิชาอายุรศาสตร์
Department of Medicine

บุคลากรส่วนบริหาร

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
1 ผศ.พญ.รัตนา บุญศิริจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
2 นพ.อนุสรณ์ ตานีพันธ์ ตำแหน่ง อาจารย์ รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
3 นพ.พรชัย เดชานุวงษ์ ตำแหน่ง อาจารย์ รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
4 รศ.พญ.ธนันดา ตระการวนิช ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
5 พญ.อัญชลี บุญญฤทธิพงษ์ ตำแหน่ง อาจารย์ รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
6 ผศ.พญ.สว่างจิต สุรอมรกูล ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ 

หน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 เรืออากาศโทอนวัช เสริมสวรรค์ ตำแหน่ง อาจารย์ หัวหน้าหน่วย
2 นพ.ปิยะ เกษมสุวรรณ ตำแหน่ง อาจารย์
3 นพ.ไพบูลย์ โชตินพรัตน์ภัทร ตำแหน่ง อาจารย์
4 นพ.วรชัย คงเสรีพงศ์ ตำแหน่ง อาจารย์
5 นพ.ประสิทธิ์ สิงหวีรนนท์ ตำแหน่ง อาจารย์
6 นพ.ทวีเกียรติ วาสวกุล ตำแหน่ง อาจารย์
7 นพ.กุลยศ จงพิพัฒน์วณิชย์ ตำแหน่ง อาจารย์
8 นพ.ธีธัช อนันต์วัฒนสุข ตำแหน่ง อาจารย์
9 นพ.สมบูรณ์ จิรภัทรธำรง ตำแหน่ง อาจารย์

หน่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอริสม

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 ผศ.พญ.สว่างจิต สุรอมรกูล ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าหน่วย
2 นพ.เพชร รอดอารีย์ ตำแหน่ง อาจารย์
3 พญ.รัชนีวรรณ ขวัญเจริญ ตำแหน่ง อาจารย์
4 นพ.วิวัฒน์ รอดประเสริฐ ตำแหน่ง อาจารย์
5 นพ.ประสิทธิ์ ลีวัฒนภัทร ตำแหน่ง อาจารย์

หน่วยโรคไต

# ชื่อ - สกุล ระดับตำหน่ง
1 รศ.พญ.ธนันดา ตระการวนิช  ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ หัวหน้าหน่วย
2 นพ.สุรสีห์ พร้อมมูล ตำแหน่ง อาจารย์
3 นพ.ทวีชัย ทีปประสาน ตำแหน่ง อาจารย์
4 เรือโทสาธิต คูระทอง ตำแหน่ง อาจารย์
5 นพ.วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์ ตำแหน่ง อาจารย์
6 นพ.ธนรร งามวิชชุกร ตำแหน่ง อาจารย์

หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 พญ.รัตนา บุญศิริจันทร์ ตำแหน่ง อาจารย์ หัวหน้าหน่วย
2 ผศ.พญ.สุภัทศรี เศรษฐสินธุ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3 นพ.กาจพงศ์ เตชธุวานันท์ ตำแหน่ง อาจารย์
4 นพ.ชาญณรงค์ ตรีสุวรรณวัฒน์ ตำแหน่ง อาจารย์
5 นพ.นฤดล เฉลิมสุขสันต์ ตำแหน่ง อาจารย์
(เริ่มบรรจุ ปี 59 กำลังศึกษาอยู่)

หน่วยโรคข้อและรูมาติสซึ่ม

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นพ.พรชัย เดชานุวงษ์ ตำแหน่ง อาจารย์ หัวหน้าหน่วย
2 พญ.สิริพร มานวธงชัย ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3 พญ.รัตนภา เผื่อนอุดม ตำแหน่ง อาจารย์
4 รศ.นพ.สมชาย เอื้อรัตนวงศ์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

หน่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นพ.อนุสรณ์ ตานีพันธ์ ตำแหน่ง อาจารย์ หัวหน้าหน่วย
2 นพ.ยุทธนา อภิชาตบุตร ตำแหน่ง อาจารย์
3 นพ.สันติ สิลัยรัตน์ ตำแหน่ง อาจารย์
4 พญ.นาฎวิภา ยวงตระกูล ตำแหน่ง อาจารย์
(เริ่มบรรจุ ปี 59 กำลังศึกษาอยู่)

หน่วยโรคติดเชื้อ

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 พญ.วรางคณา มั่นสกุล ตำแหน่ง อาจารย์ หัวหน้าหน่วย 
2 พญ.ลักขณา บุญญกาศ  ตำแหน่ง อาจารย์
3 นพ.กิตติศักดิ์ ผลถาวรกุลชัย ตำแหน่ง อาจารย์
4 นพ.ธนานันต์ ตัณฑ์ไพบูลย์ ตำแหน่ง อาจารย์
(เริ่มบรรจุ ปี 59 กำลังศึกษาอยู่)

หน่วยมะเร็งวิทยา

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นพ.ชาญยุทธ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วย
2 นพ.ฆนากร รุ่งโรจน์วัฒนา ตำแหน่ง อาจารย์
3 พญ.อภิษฎา สุเทพวานนท์ ตำแหน่ง อาจารย์

หน่วยโรคเลือด

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 พญ.อัญชลี บุญญฤทธิพงษ์ ตำแหน่ง อาจารย์ หัวหน้าหน่วย
2 พญ.รัชนิศ พรวิภาวี  ตำแหน่ง อาจารย์
3 พญ.อรพรรณ คงพันธุ์วิจิตร ตำแหน่ง อาจารย์
4 นพ.เกริกชัย ศรีบุรมย์ ตำแหน่ง อาจารย์
5 นพ.ดุสิต จิตรเอื้อกุล ตำแหน่ง อาจารย์
(เริ่มบรรจุ ปี 59 กำลังศึกษาอยู่)

หน่วยประสาทวิทยา

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นพ.สุวัฒน์ ศรีสุวรรณานุกร ตำแหน่ง อาจารย์ หัวหน้าหน่วย
2 พญ.กฤติกา ศิริธานันท์ ตำแหน่ง อาจารย์
3 พญ.สุภารัตน์ วินิจปรีชากุล ตำแหน่ง อาจารย์
4 พญ.ดวงพร บริสุทธิ์บัวทิพย์ ตำแหน่ง อาจารย์
(เริ่มบรรจุ ปี 59 กำลังศึกษาอยู่)

หน่วยโรคผิวหนัง

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นพ.สุจิโรตถ์ หาญทวิชัย ตำแหน่ง อาจารย์ หัวหน้าหน่วย
2 พญ.เมธาวี บุญศิริ ตำแหน่ง อาจารย์
3 พญ.วรรณจรัส รุ่งพิสุทธิพงษ์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ
4 พญ.รวิพันธุ์ เอื้อรัตนวงศ์ ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ

บุคลากรสายสนับสนุน

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 น.ส.สุพร จรัญฤทธิกุล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
2 น.ส.จิรนันท์ ขันติธงชัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
3 น.ส.สมพิศ จรัญฤทธิกุล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
4 นายรุ่งโรจน์ คุณชาติ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
5 น.ส.กิ่งเพชร ดารงค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
6 น.ส.วัลย์ชลีพร เปี่ยมสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
7 น.ส.สุธิดา พลุกระโทก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
8 น.ส.กรรณฑารมย์ อ่วมอิ่มพืช ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
9 น.ส.จิณนภา โสบิน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
10 นายบุญสารได้พึ่ง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
11 นายอนุพงษ์ สุขโต ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
12 นางแน่งน้อย นาคสุทธิ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
13 นายทวิช อุ่นเอม ตำแหน่ง พนักงานสถานที่