Text Size

ด้านบุคลากร

งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย(Division of Patient Transfer Service)

บุคลากรในหน่วยงาน

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นางสาวปวันตี  ซื่อสัตย์ หัวหน้างานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
2 นายเภา ลีจาด หัวหน้าพนักงานหน่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลาง
3 นายธีรวัช โพธิกสิกร หัวหน้าพนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่าตัดศัลยกรรม
4 นายสายทิ้ง งามบุญชื่น หัวหน้าพนักงานหน่วยรับส่งกลาง

บุคลากรของงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย(ภาพรวม)

หน่ยงาน ประเภท/ตำแหน่ง จำนวน
ส่วนสำนักงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1
  เจ้าพนักงานธุรการ  1
หน่วยรับส่งกลาง บุคลากร 47
  ลูกจ้างประจำ 23
  พนักงานมหาวิทยาลัย 6
  ลูกจ้างรายวัน 18
หน่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่าตัดศัลยกรรม บุคลากร 13
  ลูกจ้างประจำ 7
  ลูกจ้างรายวัน 6
หน่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลาง บุคลากร 43
  ลูกจ้างประจำ 25
  พนักงานมหาวิทยาลัย 13
  ลูกจ้างรายวัน 5