Text Size

ด้านบริการ

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ(operation sterile medical supplies office)

งานจ่ายกลางมีหน้าที่ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ /เครื่องมือปราศจากเชื้อสำหรับทุกหน่วยงานของโรงพยาบาล ทั้งในด้านการตรวจรักษา การวินิจฉัยโรค และการผ่าตัด ซึ่งมีมากมายหลายชนิด หลายประเภท และปริมาณในการใช้อุปกรณ์ / เครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลจะต้องมีหน่วยจ่ายกลางที่มีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์กลางทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลจัดการกับอุปกรณ์ /เครื่องมือทางการแพทย์ต่าง ๆ ทั้งในด้านการทำลายเชื้อ และการทำให้ปราศจากเชื้อ เพื่อให้อุปกรณ์ / เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ปราศจากเชื้อสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย ทันความต้องการ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยทั้งจากเชื้อก่อโรค และจากสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อรวมทั้งสามารถควบคุมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานหน่วยจ่ายกลาง และประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

การให้บริการของงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อจะแบ่งเวลาในการรับแลกอุปกรณ์ เป็น 2 ช่วง  คือ  เช้า  เวลา   07.00 น. – 10.00 น. บ่ายเวลา 13.00 น. – 14.00 น. โดยเจ้าหน้าที่งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อเป็นผู้ไปรับอุปกรณ์ปนเปื้อนจากตึกและหน่วยงานเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการทำให้สะอาดปราศจากเชื้อและนำส่งอุปกรณ์คืนให้กับหอผู้ป่วย โดยแบ่งเป็น 6 สาย ดังนี้

  • สายเพชรรัตน์ที่ 1 เริ่มตั้งแต่ชั้น 14 - 17
  • สายเพชรรัตน์ที่ 2 เริ่มตั้งแต่ชั้น 10-13
  • สายเพชรรัตน์ที่ 3 เริ่มตั้งแต่ชั้น 7 - 9 
  • สายเพชรรัตน์ที่ 4 ชั้น1 และ 4
  • สายเพชรรัตน์ที่ 5 วชิราวุธชั้น 4 -10
  • สายเพชรรัตน์ที่ 6 ตึกผู้ป่วยในสูติกรรมทั้งหมด