Text Size

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา

งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ(operation sterile medical supplies office)

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการให้บริการเครื่องมือแพทย์ ที่สะอาดปราศจากเชื้อ อย่างมีมาตรฐาน ถูกต้องและเพียงพอ 

พันธกิจ

  • พัฒนาระบบงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้ออย่างมีมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับสู่สากล
  • ส่งเสริมการศึกษา ของนักศึกษาทันตกรรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำเครื่องมือแพทย์ที่ปราศจากเชื้ออย่างถูกต้อง
  • สร้างเสริมงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อให้มีความมั่นคงและรักษามาตรฐานการปราศจากเชื้อ เพื่อส่งเสริมคุณภาพที่ดีต่อองค์กร
  • พัฒนากระบวนการทำงานของบุคลากรในงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อให้มีความปลอดภัย โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งจากเชื้อก่อโรคและจากสารเคมีที่ใช้ในการะบวนการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ ควบคุมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ปรัชญา

ปลอดเชื้อปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต