Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

ประวัติหน่วยงาน

ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด
Department of Central Laboratory and Blood bank

ก่อนปี พ.ศ. 2524

โรงพยาบาลวชิรพยาบาลได้ตั้งห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เป็น “งานชันสูตรโรคกลาง กองบริการวิทยาศาสตร์และการแพทย์  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์”

 

ต่อมา ปี พ.ศ. 2532

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ฝ่ายชันสูตรโรคกลาง โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์”

 

ปี พ.ศ. 2535

เปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มบริการทางการแพทย์(กลุ่มงานพยาธิวิทยา) โรงพยาบาลวชิร พยาบาล สำนักการแพทย์”

 

ปี พ.ศ. 2537

เปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์”

 

ปี พ.ศ. 2541

เปลี่ยนชื่อเป็น “กลุ่มบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์”

 

ปี พ.ศ. 2547

ได้มีการจัดตั้งภาคการศึกษาขึ้นมาจึงมีการรวมงานบริการเข้ากับงานด้านการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง และกลุ่มงานธนาคารเลือด ตั้งเป็น “ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์”

 

ปี พ.ศ. 2553

เปลี่ยนชื่อเป็น “ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร”

 

ปี พ.ศ. 2555

เปลี่ยนชื่อเป็น “ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”

 

ปี พ.ศ. 2558

ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรและได้แยกงานด้านบริการออกจากงานด้านการศึกษา และขึ้นตรงกับรองคณบดีฝ่ายบริการ(ผู้อำนวยการโรงพยาบาล) จึงได้มีการตั้งเป็น “ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด” จนถึงปัจจุบัน