Text Size

ด้านบุคลากร

ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด
Department of Central Laboratory and Blood bank

บุคลากรในหน่วยงาน

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นางอุราภรภรณ์ ภูมิศานติพงศ์ (รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด)
2 ทนพญ. สิริน โลหะเจริญทรัพย์  เทคนิคการแพทย์
3 ทนพญ ศิริณา พงษ์ถิ่นทองงาม เทคนิคการแพทย์
4 ทนพญ อรนุช เทียนสุวรรณ  เทคนิคการแพทย์ 
5 ทนพตนสรร หาญศิริสาธิต  เทคนิคการแพทย์ 
6 ทนพญดารณี นุตาลัย เทคนิคการแพทย์

บุคลากรทั้งหมดประกอบด้วย

ตำแหน่ง จำนวน
นักเทคนิคการแพทย์ 38
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 17
เจ้าพนักงานธุรการ 2
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2
ลูกจ้างประจำ 18