Text Size

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ปรัชญา

ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด
Department of Central Laboratory and Blood bank

วิสัยทัศน์

ฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลจะเป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศ โดยให้บริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานในระดับสากล

พันธกิจ

ห้องปฏิบัติการฝ่ายชันสูตรโรคกลางและธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้ทางการแพทย์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีความสุข