Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

ด้านบุคลากร

บุคลากร

ฝ่ายทันตกรรม

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง
1 นางปิยนันท์  เกื้อสกุล หัวหน้าฝ่าย 

กลุ่มข้าราชการ 

 ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง 
1 นางสาวลัสกร สงวนดีกุล ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
2 นางมนวิภา เกียรติธนะบำรุง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
3 นางสาวเนตรนภิส  ชนะสงคราม  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
4 นางศุภดา ฉัตรอารียกุล  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
5 นางสาวภคินี วัฒนาธิษฐาน ทันตแพทย์ชำนาญการ 
6 นางอรวรรณ ศิริเจน ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
7 นายจิรภาส ขัตตินานนท์  ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
8 นางสาวจิติมา เอื้อรัตนวงศ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
9 นางสาวศริยา เศารยะ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
10 นางสาวสมพร น้อยสอาด ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงาน
11 นางสาววิภาภรณ์ นาชัยสินธุ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงาน
12 นางสุกานดา สืบวงษ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงาน
13 นายนันทิ จันทร์แก้ว ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงาน
14 นางสาววิภาวดี เด่นพายัพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มพนักงาน 

# ชื่อ - สกุล ระดับตำแหน่ง 
1 นางสาวรัชดาพร อัจฉริยาเพ็ชร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
2 นางสาวณัฐภรณ์ จ่างรอด ทันตแพทย์ชำนาญการ
3 นางสาวดลหทัย สิทธิพงษ์พร ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
4 นางสาวพุทธิพร จิระธนากร ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
5 นางศิริยงค์ ยุพาพิน ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงาน
6 นางสาวรัตน์เกล้า วิเศษพุทธศาสน์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงาน
7 นางสุมณฑา จั่นขาว ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงาน
8 นางศิริรัตน์ รุ่งโนรี ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงาน
9 นางพิชยาภรณ์ รื่นภาคทรัพย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงาน
10 นางขวัญดาว นองสุวรรณ ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงาน
11 นางอิสรีย์ ขยิ่ม ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงาน
12 นางสุภาภรณ์ โพธิกนก ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงาน
13 นางสาวกันยพัชร์ ศรีนเรศพงษ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงาน
14 นางนันทนา ธนะมูล ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงาน

กลุ่มลูกจ้างประจำ

# ชื่อ - นามสกุล ระดับตำแหน่ง
1 นางปัทมา แพงราช พนักงานทั่วไป
2 นางปราณี สีพลไกร พนักงานทั่วไป