Text Size

ด้านบริการ

ข้อมูลด้านบริการ

ฝ่ายทันตกรรม

  • จัดบริการทางทันตกรรมทั้งในระดับงานทันตกรรมทั่วไปและงานทันตกรรมเฉพาะทางอย่างครอบคลุมในด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพและการส่งเสริมป้องกันโรค
  • เป็นสถาบันสมทบเพื่อให้นักศึกษาทันตแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
  • ค้นคว้า  วิจัย  เพื่อพัฒนางานบริการและสร้างองค์ความรู้ด้านทันตกรรม

บริการคลินิกในเวลาราชการ

เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.

บริการคลินิกนอกเวลาราชการ

เวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.00 น.

*สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อเพื่อนัดหมายได้ที่ โทร. 02-2443121-2