Text Size

โครงสร้างฝ่าย

โครงสร้างฝ่ายทันตกรรม

โครงสร้างฝ่าย

  • หัวหน้า
  • ทันตแพทย์ (13 อัตรา)(ว่าง 2 อัตรา)
  • ผู้ช่วยทันตแพทย์ (14 อัตรา)(ว่าง 2 อัตรา)
  • เจ้าพนักงานธุรการ (1 อัตรา)
  • นักจัดการงานทั่วไป (1  อัตรา)(ว่าง)
  • พนักงานทั่วไป (3 อัตรา)