Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

โครงสร้างฝ่าย

โครงสร้างฝ่ายทันตกรรม

โครงสร้างฝ่าย

 • หัวหน้า
 • ทันตแพทย์ (13 อัตรา)(ว่าง 2 อัตรา)
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์ (14 อัตรา)(ว่าง 2 อัตรา)
 • เจ้าพนักงานธุรการ (1 อัตรา)
 • นักจัดการงานทั่วไป (1  อัตรา)(ว่าง)
 • พนักงานทั่วไป (3 อัตรา)