Text Size

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacogenomic : The New era of Pharmacotherapy วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacogenomic : The New era of Pharmacotherapy วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 รายละเอียด

***ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมประชุมให้เฉพาะผู้มีรายชื่อตามประกาศเท่านั้น***