Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

ขั้นตอนสำหรับผู้ที่จะเสนอยาเข้าบัญชียารพ.วชิรพยาบาล ปี 2561

ประกาศ

กำหนดกรอบเวลาการเสนอยาเข้าบัญชียา โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปี พ.ศ. 2561

มติที่ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 มีนาคม 2561

ให้มีการเสนอยาเข้าบัญชียาโรงพยาบาลประจำปี 2561

ประเภท ยาที่มีผู้จำหน่ายรายเดียว เท่านั้น

โดยส่งข้อมูลในระบบ google form ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561

นำส่งเอกสารเสนอยา ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 - 30 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น.

ส่งเอกสารที่ห้องธุรการเภสัชกรรม ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ดาวน์โหลดเอกสารเสนอยา(PDF)

ดาวน์โหลดเอกสารเสนอยา(WORD)