Text Size

ด้านบุคลากร

ข้อมูลด้านบุคลากร

หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม

# ชื่อ – สกุล ระดับตำแหน่ง
# นางจิตโสมนัส สุพร เภสัชกรชำนาญการ

ข้าราชการ/พนักงาน

# ชื่อ – สกุล ระดับตำแหน่ง
1  นางสาวสุชาดา ธนภัทร์กวิน เภสัชกรชำนาญการ
 นางสาววิศนีย์ โรจนอุไร ภสัชกรชำนาญการ 
นางสาวน้ำทิพย์ เอี่ยมรักษา  เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวเกวลิน ครุธาโรจน์ เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวเสาวลักษณ์ ตุรงคราวี เภสัชกรชำนาญการ 
 นางแก้วกนก ตรีรัตนบุตร เภสัชกรชำนาญการ 
 นายจรูญพันธ์ รัตนผดุงกิจ เภสัชกรชำนาญการ 
 นางสาวณัฐนันท์  ผ่านสวัสดิ์ เภสัชกรชำนาญการ 
 นางธัญญพัทธ์ วราวัฒน์โยธิน เภสัชกรชำนาญการ 
 10 นางปิยะพริสร ว่องวรานนท์ เภสัชกรชำนาญการ
11  นางสาววรรณพร เจริญโชคทวี เภสัชกรชำนาญการ
12  นายสิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส เภสัชกรชำนาญการ
13  นางเกษราภรณ์ เปรมปราคิน เภสัชกรปฏิบัติการ
14  นางสาวเมธิวรรณ วิรุฬห์ธนวงศ์ เภสัชกรปฏิบัติการ
15  นางสาวเมษมาส กาญจนพันธุ์ เภสัชกรปฏิบัติการ
16  นางสาวกฤติมา โภชนสมบูรณ์ เภสัชกรปฏิบัติการ
17  นายก่อเกียรติ ฤทธิมนตรี เภสัชกรปฏิบัติการ
18  นายกิตติศักดิ์ แก้วไชยนาม เภสัชกรปฏิบัติการ
19  นางสาวชฎาพร สืบสำราญ เภสัชกรปฏิบัติการ
20  นางสาวชนิดา ชูติกาญจน์ เภสัชกรปฏิบัติการ
 21 นางสาวชุติมนฑน์ อุดมเกียรติกูล เภสัชกรปฏิบัติการ 
22  นางดาวใจ ปาระดี  เภสัชกรปฏิบัติการ 
23  นายทศพล เลิศวัฒนชัย  เภสัชกรปฏิบัติการ 
24  นายธณัฐ ชินวุฒิวงศ์  เภสัชกรปฏิบัติการ 
25  นางสาวนภสิริ ประสมศรี  เภสัชกรปฏิบัติการ 
26  นางสาวนัยเนตร กิจเจริญ  เภสัชกรปฏิบัติการ 
27  นางสาวนิภารัตน์ ศรีจันทร์  เภสัชกรปฏิบัติการ 
28  นางสาวพรรณี ลีลาวัฒนชัย  เภสัชกรปฏิบัติการ 
29  นายภาณุพงศ์ เทียนสุวรรณ  เภสัชกรปฏิบัติการ 
30  นายรชตะ ปาระดี  เภสัชกรปฏิบัติการ 
31 นางสาววัฒนลักษณ์ วิมลใย เภสัชกรปฏิบัติการ
32 นางสาววาสินี วงศ์มติกุล เภสัชกรปฏิบัติการ
33 นางสาววินิตา รอดเหตุภัย เภสัชกรปฏิบัติการ
34 นายวุฒิพงศ์ สายสงเคราะห์ เภสัชกรปฏิบัติการ
35 นายศรันยู พรรัตนรักษา เภสัชกรปฏิบัติการ
36 นางสาวศรีวตรี ชาวสามทอง เภสัชกรปฏิบัติการ
37 นางสาวศิวพร มิตรรัก เภสัชกรปฏิบัติการ
38 นางสาวศิวพร มิตรรัก เภสัชกรปฏิบัติการ
39 นายศุภวัสส์ จินดาวัฒน์ เภสัชกรปฏิบัติการ
40 นางสาวสุกฤตา ศรุตธนาเจริญ เภสัชกรปฏิบัติการ
41 นางสุขสันติ สัมฤทธิ์อุทัย เภสัชกรปฏิบัติการ
42 นางสาวสุพรรณษา ร่วมสุข เภสัชกรปฏิบัติการ
43 นางสาวสุรัสวดี ตรีสุวรรณ เภสัชกรปฏิบัติการ
44 นางสาวอนงค์นาฏ เสียมไหม เภสัชกรปฏิบัติการ
45 นางสาวอรไพลิน เผื่อนพินิจ เภสัชกรปฏิบัติการ
46 นางสาวอาภาพิรุณ เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา เภสัชกรปฏิบัติการ
47 นางสาวเฉลิมพร มูลนิ่ว เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
48 นางกรรณิการ์ พลเจียก เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
49 นางจรรยา สีสมุทร เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
50 นายจำนงค์ ศรีแจ่ม เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
51 นางสาวนริศรา ณ พัทลุง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
52 นางนิตยา เทียนทอง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
53 นางสาวปณิชา พัฒนวนิชชากร เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
54 นางสาวปรียนุช ภูแสงสี เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
55 นางสาวพนอจิตต์ ศรีระพรม เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
56 นางพิมลรัตน์ เลิศดำรงวงศ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
57 นางยุวารี คำผึ่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
58 นางสาวรัตณา ทุมวารีย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
59 นางสาววารี ป้านภูมิ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
60 นางวีนัส มีสมบูรณ์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
61 นางอภิญญา เฟื่องฟูกิจการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
62 นางสาวนัยน์ปพร ดวงสิน เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
63 นางสาวอรทัย มั่นคง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
64 นางสาวนิธิมา แซ่ตั้ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
65 นางปัทมา วงษ์ทองดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
66 นางอรสา ดีประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
67 นางสาวอรพิน ไชยบุตร เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
68 นางสาวกนิษฐา แย้มประยงค์ ผู้ช่วยเภสัชกร
69 นายจตุรงค์ พุ่มพวง ผู้ช่วยเภสัชกร
70 นายจิรพงษ์ นพคุณ ผู้ช่วยเภสัชกร
71 นางสาวน้ำฝน ทองอร่าม ผู้ช่วยเภสัชกร
72 นางสาวฝนทอง ทัศคุณ ผู้ช่วยเภสัชกร
73 นางสาวรัชนี เสือคำ ผู้ช่วยเภสัชกร
74 นายสายยัน ชวนอยู่ ผู้ช่วยเภสัชกร
75 นางสาวสิริธร ดียิ่ง ผู้ช่วยเภสัชกร
76 นางสาวสุจิตรา รอดภัย ผู้ช่วยเภสัชกร
77 นางสาวสุบินชา เด่นตี ผู้ช่วยเภสัชกร
78 นางสาวสุวัฑฒนา แย้มประยงค์ ผู้ช่วยเภสัชกร
79 นางสาวอมรรัตน์ ทองเอี่ยม ผู้ช่วยเภสัชกร
80 นางอรอนงค์ เปลี่ยนเดช ผู้ช่วยเภสัชกร
81 นายพันธพงศ์ เฉยชอบ พนักงานปูเตียง

ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างรายวัน

# ชื่อ – สกุล ระดับตำแหน่ง
นางสาวเสริม ภู่เขียว พนักงานทั่วไป 
นายชานนท์ ศรีวิทยา พนักงานทั่วไป 
นางสาวณัฐฐา สมบูรณ์ พนักงานทั่วไป 
นายนพรัตน์ เขียวนุช พนักงานทั่วไป 
นายพินิศ มาศมัณฑนะ พนักงานทั่วไป 
นายวิเชียร ยาดี พนักงานทั่วไป 
นายวินัย แก้วพูลทรัพย์ พนักงานทั่วไป 
นายศรนรินทร์ ภู่เอี่ยม พนักงานทั่วไป 
นางสาวสไบ แจงบำรุง พนักงานทั่วไป 
10  นายสมชาย อุ่นใจ พนักงานทั่วไป
11  นายสมพงษ์ จันแฉ่ง พนักงานทั่วไป
12  นายสราวุธ ด้วงสำรวย พนักงานทั่วไป
13  นายสิงหา โนนแสง พนักงานทั่วไป
14  นายสุชิน มาประสพ พนักงานทั่วไป
15  นางหนูช่วย วงชัยชาญ พนักงานทั่วไป
16  นางอมรภัค หิรัญอำไพ พนักงานทั่วไป
17  นางอารี คงสมศักดิ์ พนักงานทั่วไป
18  นางสาวสุภาพร สร้อยจิตร พนักงานช่วยเหลือคนไข้
19  นางสาวสุภาพร หมวกยอด พนักงานช่วยเหลือคนไข้
20  นายอดิเทพ ตวงประยงค์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้