Text Size
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เปิดให้บริการหน่วยปฐมภูมิเขตเมือง
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล เปิดให้บริการตรวจสุขภาพเด็กและฉีดวัคซีนในเด็ก
 • ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน
  ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน รายละเอียดคลิก
 • ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล
  ให้เลือดให้ชีวิต วชิรพยาบาล ขอเชิญบริจาคเลือดช่วยเหลือผู้ป่วย
 • คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล
  คลินิกพิเศษวชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก
 • 1 ตุลาคม
  1 ตุลาคม โปรดนำถุงผ้ามารับยา
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล
  ศูนย์ตรวจสุขภาพ วชิรพยาบาล รายละเอียดคลิก

ด้านบริการ

หน่วยจ่ายยาผู้ป่วยนอก 1

สถานที่ตั้ง : อาคารเพชรรัตน์ชั้น 1

ความมุ่งหมาย ( Purpose ):

 1. พัฒนาการบริการประชาชนและบุคลากร ในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แบบองค์รวม   โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย   การใช้ยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ  สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีการสร้างเสริมสุขภาพ
 2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ขอบเขตบริการ (Scope of Service):

 1. ให้บริการจ่ายยา 24 ชั่วโมงแก่ผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยจากห้องตรวจอายุรกรรม    ศัลยกรรมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทางเดินหายใจ  เวชศาสตร์ครอบครัว   และผิวหนัง นอกจากนี้ยังให้บริการคลินิกพิเศษ   (เวลา 16.00 - 20.00 น. ทุกวันทำการและ 8.00-12.00น. วันเสาร์)
 2. ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย ตลอดจนผู้รับบริการภายใน ได้แก่ แพทย์บุคลากรทางการแพทย์ อย่างมีมาตรฐาน และสอดคล้องกับผู้รับบริการ
 3. ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมให้กับนิสิต นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

หน่วยจ่ายยาผู้ป่วยนอก 3

สถานที่ตั้ง : อาคารอำนวยการชั้น 2

ความมุ่งหมาย (Purpose):

 1. พัฒนาการบริการประชาชนและบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  แบบองค์รวมโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย การใช้ยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีการสร้างเสริมสุขภาพ
 2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ขอบเขตบริการ (Scope of Service):

 1. ให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกที่ได้รับการตรวจจากห้องตรวจจิตเวช, กุมารเวชกรรม,ห้องตรวจจักษุ, ห้องตรวจหู คอ จมูก และทันตกรรม
 2. ให้บริการข้อมูลทางวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์ และให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยที่มาติดต่อสอบถาม
 3. ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมให้กับนิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์

หน่วยจ่ายยาผู้ป่วยนอก 5

สถานที่ตั้ง : อาคารศัลยกรรมชั้น 1

ความมุ่งหมาย (Purpose):

 1. พัฒนาการบริการประชาชนและบุคลากร ในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแบบองค์รวม โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย การใช้ยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีการสร้างเสริมสุขภาพ
 2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ขอบเขตบริการ (Scope of Service):

 1. ให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกที่ได้รับการตรวจจากคลินิกเฉพาะโรค ได้แก่ ออร์โธปิดิกส์  เวชกรรมฟื้นฟู รังสีรักษา  มะเร็งวิทยา  ศัลยกรรมส่องกล้อง และคลินิคเฉพาะทางอายุรกรรมโรคเลือด
 2. ให้บริการข้อมูลทางวิชาการแก่บุคลากรทางการแพทย์และให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยและผู้มาติดต่อสอบถาม
 3. ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมให้กับนิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์

หน่วยจ่ายยาผู้ป่วยใน

สถานที่ตั้ง : อาคารเพชรรัตน์ชั้น 3

ความมุ่งหมาย (Purpose):

 1. พัฒนาการบริการประชาชนและบุคลากร ในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลแบบองค์รวม โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย การใช้ยาอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการสร้างเสริมสุขภาพ
 2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ขอบเขตบริการ (Scope of Service):

 1. ให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยในตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งผู้ป่วยกลับบ้าน มีระบบการรับคำสั่งการใช้ยาโดยเภสัชกร  ตรวจสอบและบันทึกdrug profile   จัดยา และกระจายยา ด้วยระบบการกระจายยาแบบ3 day dose  เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน  และบริการจ่ายยาหอผู้ป่วยสูตินรีเวชกรรมนอกเวลาราชการ
 2. ดูแลการสำรองยาที่หอผู้ป่วยและหน่วยบริการ
 3. ให้บริการข้อมูลทางเภสัชกรรมแก่บุคลากรทางการแพทย์ และให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย และผู้มาติดต่อสอบถาม   อย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับผู้รับบริการ
 4. ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมให้กับนิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์และสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางสาธารณสุขอื่น ได้แก่ นักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์

หน่วยคลังยาและเวชภัณฑ์

สถานที่ตั้ง : อาคารอำนวยการชั้น 2

ความมุ่งหมาย (Purpose):

 1. พัฒนางานบริหารด้านคลังยา ให้มียาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการรักษาและเพียงพอต่อผู้รับบริการ รวมทั้งการจัดเก็บรักษายาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเป็นสัดส่วนเหมาะสมตามประเภทของยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และถูกต้องตามหลักวิชาการ
 2. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีการสร้างเสริมสุขภาพ
 3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ขอบเขตบริการ (Scope of Service):

 1. บริหารเวชภัณฑ์ให้มียาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการรักษาและเพียงพอต่อผู้รับบริการ
 2. จัดเก็บรักษายาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างรัดกุม เป็นสัดส่วนเหมาะสมตามประเภทของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 3. บริการจ่ายยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้แก่หน่วยงาน
 4. ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลทางเภสัชกรรมแก่ผู้รับบริการ
 5. ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมให้กับนิสิตและนักศึกษาเภสัชศาสตร์

หน่วยปรุงยาและผสมยา

สถานที่ตั้ง : อาคารโอสถกรรมชั้น 1

ความมุ่งหมาย (Purpose):

 1. พัฒนาการบริการจากหน่วยปรุงยาและผสมยา ให้ได้รับยาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรักษา
 2. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีการสร้างเสริมสุขภาพ
 3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตบริการ (Scope of Service):

 1. ผลิตยาปรุงตำรับโรงพยาบาล เพื่อบริการหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล และให้มีเพียงพอต่อการบริการผู้ป่วย
 2. เตรียมยาเมื่อแพทย์สั่งใช้ยาในขนาดหรือในรูปแบบ ที่ไม่มีจำหน่าย เพื่อความเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย  และเพื่อสะดวกต่อการบริหารยา
 3. ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมให้กับนิสิตและนักศึกษาเภสัชศาสตร์

หน่วยจ่ายยาและผสมยาปราศจากเชื้อ

สถานที่ตั้ง : อาคารโอสถกรรมชั้น 1

ความมุ่งหมาย (Purpose):

 1. พัฒนาการบริการจากหน่วยปรุงยาและผสมยา ให้ได้รับยาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการรักษา
 2. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีการสร้างเสริมสุขภาพ
 3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ขอบเขตบริการ (Scope of Service):

 1. เตรียมยาเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มารับการรักษาทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 2. เตรียมสารอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำแก่ผู้ป่วยทารกแรกกำเนิดและเด็กที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล
 3. ให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด
 4. ให้บริการข้อมูลทางเภสัชกรรมแก่บุคลากรทางการแพทย์
 5. ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมให้กับนิสิตและนักศึกษาเภสัชศาสตร์